FORGOT YOUR DETAILS?

Enakost spolov, nasilje v družini

Enakost spolov je nasprotje neenakosti in ne različnosti spolov, je sprejemanje in enako vrednotenje razlik med ženskami in moškimi ter njihovih različnih vlog v družbi. Enakost spolov je temeljno načelo človekovih pravic.

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja.

Oblike nasilja:

  • Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.
  • Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.
  • Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.
  • Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.
  • Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.

Pomembnejši projekti

Projekt Ekonomsko nasilje kot vzrok za neenakost med spoloma – Ste ta mesec že plačali preživnino? (končan)

Projekt Ekonomsko nasilje kot vzrok za neenakost med spoloma – Ste ta mesec že plačali preživnino? je širok krog prebivalstva naslovil z različnimi sporočili o vzrokih za neenakost med spoloma in o različnih oblikah ekonomskega nasilja v družini. Namen projekta je bil informiranje prebivalstva in večja prepoznavnost ekonomskega nasilja kot enega od vzrokov neenakosti med spoloma. Projekt je prispeval k odpravljanju stereotipov o ekonomski vlogi spolov v družinskih razmerjih predvsem pa  pravici žensk do svobodnega razpolaganja s časom, denarjem… tudi po razhodu med partnerjema in ob dejstvu, da so v večini primerov postavljene kot skrbnice skupnih otrok.

Projekt je opozoril na obveznost plačevanja preživnine, ki je dejansko oblika nasilja in močan faktor neenakosti. Neplačevanje preživnine smo izpostavili kot moralno nesprejemljivo, zakonsko nedopustno in trajno škodljivo za razmerja enakosti spolov v družbi in z negativnimi posledicami tudi na otrocih.

Izjemno dodano vrednost projektu je prinesla odločitev oglaševalske družbe Pristop, da bodo za ta projekt naredili pro bono kampanjo. Rezultat te kampanije sta bila dva plakata, ki sta bila vidna na različnih mestih in v različnih oblikah – .Podjetje Europlakat je brezplačno postavilo 10 jumbo plakatov v mestnem središču, podjetje FINIMEDIJI je na oglaševalskih mestih v gostinskih lokalih po Sloveniji  plakate namestilo v več kot 100 moških straniščih, podjetje GEM pa je fotografije skupaj s člankom brezplačno objavljalo teden dni na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa.  V okviru projekta je bil oblikovan tudi podstavek za kozarce.

Tekom projekta je bilo v različnih spletnih in tiskanih medijih objavljenih več člankov:

Posnetek intervjuja o plačevanju preživnin in stanju na tem področju v Sloveniji s predstavnico PIC, direktorico Katarino Bervar Sternad lahko slišite na povezavi.

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt REACT – Ukrepajmo zoper nasilje v družini (končan)

Projekt je PIC v partnerstvu s ciprsko nevladno organizacijo Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS) izvajal v letu 2009.

Namen projekta je bil dvig ozaveščenosti, znanja in senzibilnosti na področju obravnave primerov nasilja v družini med pravnimi strokovnjaki, sodniki, tožilci, kakor tudi okrepiti možnosti nevladnih organizacij, da se učinkovito vključijo v podporni sistem pomoči žrtvam in aktivnosti za preprečevanje nasilja v družini.

Eden izmed rezultatov tega projekta je poročilo, v katerem je ocena stanja na področju nasilja v družini v smislu ocene implementacije Zakona o preprečevanju nasilja v družini in drugih dokumentov ter ugotovitve kaj bi bilo potrebno storiti, da bi podporni sistem deloval učinkovito in usklajeno.

pdf_small Poročilo

Projekt je finančno podprla Evropska komisija (Daphne III program).
TOP