FORGOT YOUR DETAILS?

Varstvo invalidov

PIC se zavzema za nediskriminatorno obravnavanje invalidov in sistemsko izboljševanje položaja invalidov za vključevanje v vsa področja družbenega življenja.  Invalidi so še vedno pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja, predvsem pa glede zaposlovanja. Kultura prilagajanja družbenih institucij potrebam invalidov je še vedno nizka. Predvsem z osveščanjem vseh družbenih skupin o potrebah invalidov in tudi invalidov o njihovih pravicah ter s predlogi sistemskih sprememb si prizadevamo za dvigovanje kulture sprejemanja invalidov in njihove enakopravne vključenosti v vsa področja družbenega življenja.

PIC se zavzema za varstvo in uveljavljanje obstoječih pravic invalidov. Invalidi morajo za pridobitev pravic v zvezi s svojo invalidnostjo skozi številne formalne postopke, predvsem pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki terjajo dobro poznavanje zakonodaje s področja invalidov, predvsem pravic in pravnih sredstev, pa tudi procesnih pravica. Prav tako je položaj invalidov specifičen v delovnih razmerjih, tako glede invalidnosti in pridobljenih pravic iz invalidskega zavarovanja, kakor pri dopuščanju invalidov. V vseh teh postopkih invalidom članom društev invalidov, ki so združeni v Zvezo delovnih invalidov Slovenije in drugih invalidskih organizacij, ki so naši pogodbeni partnerji, nudimo konkretno pravno pomoč.


Pomembnejši projekti

Sodelovanje z Zvezo delovnih invalidov Slovenije (ZDIS)

PIC v sodelovanju z ZDIS od leta 2003 izvaja program pravne pomoči invalidom, članom njihovih društev (predvsem področje delovnega prava, zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugih socialnih zavarovanj), za njih izvaja izobraževanja s področja delovnega prava in socialnih pravic ter si prizadeva za boljšo sistemsko ureditev varstva invalidov in večji vpliv njihovih organizacij.

Sodelovanje z Društvom revmatikov Slovenije

PIC v sodelovanju z društvom od leta 2003 izvaja pravno pomoč invalidom, članom društva, predvsem s področja delovnega prava, socialnih pravic in pravic zdravstvenega zavarovanja.

Sodelovanje z Zvezo društev civilnih invalidov vojn

PIC z društvom sodeluje od leta 2008 in nudi pravno pomoč njihovim članom, predvsem s področja varstva pravic, ki jim pripadajo kot civilnim invalidom vojn.

TOP