FORGOT YOUR DETAILS?

Aktualno

Vabilo na posveta: “Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji” in Odgovornost države zagotoviti pravico do čiste pitne vode”

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in študenti letošnje okoljske pravne klinike vas vabijo na dva posveta:

  • v sredo 13. maja 2015 ob 15. uri »Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji«
  • v četrtek 14. maja 2015 ob 15. uri »Odgovornost države zagotoviti pravico do čiste pitne vode«.

pdf_small Vabilo

Oba posveta bosta potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana), seminar 5.

Na posvetih bodo predstavljene ugotovitve analiz, ki so se jima študentje Pravne fakultete v Ljubljani letos v okviru okoljske pravne klinike, ki poteka v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, posvetili.

Posvet je namenjen razpravi na aktualni in pereči problematiki v najširšem krogu deležnikov ter načrtovanju nadaljnjih aktivnosti za reševanje problematike.


Analiza smernic okoljske in energetske državne pomoči (New Guidelines on Environmental and Energy State Aid for 2014–2020)

Justice and Environment, evropska mreža organizacij s področja okoljskega prava objavlja analizo smernic okoljske in energetske državne pomoči 2014-2020, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi.

pdf_small New Guidelines on Environmental and Energy State Aid for 2014–2020


Prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora

Pod okriljem projekta Mreža zagovornikov okolja, sofinanciranega iz sklada Norveškega finančnega mehanizma, je bilo uspešno izvedeno prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora. Izobraževanje je potekalo deset dni. Sestavljeno je bilo iz kar 36 tem, ki jih je predstavljalo 35 predavateljev iz NVO (IPoP, Inštitut za politike prostora, PIC, CNVOS, Focus, društvo za sonaravni razvoj, Eko korg, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Zelena akcija (Republika Hrvaška), DOPPS, društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ekologi brez meja, Greenpeace Slovenija,), ministrstev (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za javno upravo), fakultet (Pravna fakulteta v Ljubljani in Pravna fakulteta v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Biotehniška fakulteta), pisarne Varuha človekovih pravic, Informacijske pooblaščenke, Evropskega univerzitetnega instituta (EUI) (Firence), Inštituta za pravo okolja, Inštituta za javno upravo, Agencije RS za okolje, Zavoda RS za zdravstvo narave, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Urada RS za kemikalije, Ustavnega in Upravnega sodišča ter iz vrst odvetnikov.

Izobraževanje je bilo na namenjeno predvsem profiliranju brezposelnih mladih pravnikov na tem področju. Intenziven program je udeleženim ponudil celovit vpogled v področje, v običajne probleme, ki se na tem področju pojavljajo ter predstavil možnosti ukrepanja oziroma reševanja le-teh. Mladi pravniki so s tem pridobili potrebno osnovo, temelje na katerih lahko sedaj gradijo in skozi prakso svoje pridobljeno zanje nadgradijo.

Rezultat izobraževanja je usposobljenih 30 pravnikov in nekaj predstavnikov NVO, izobraževanja pa so se udeleževali tudi nekateri drugi pravniki in odvetniki, ki že delujejo na tem področju.

Pravniki se bodo v okviru projekta Mreža zagovornikov okolja sedaj konstituirali v mrežo, ki se bo ukvarjala s pravnim varstvom okolja in urejanja prostora ter reševanjem primerov, ki so v javnem interesu (public interest lawyers), predvsem v podporo NVO-jem.

PIC poziva vse NVO, da v kolikor imajo potrebe po profiliranih pravnikih s področja varstva okolja in urejanja prostora in lahko nudijo zaposlitvene možnosti, obvestijo o tem PIC, ki bo predal informacije »novopečenim« okoljskim pravnikom.

Norway+Grants+-+JPG-1EEA+Grants+-+JPG


Uspeh nevladnih organizacij pred Ustavnim sodiščem za uveljavitev Aarhuške konvencije

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-43/13-19, z dne 9. 10. 2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). Po tem, ko je Ustavno sodišče že 11. 4. 2014 izdalo odločbo o začasnem zadržanju izvajanju navedenega člena, je s končno odločbo ugotovilo, da je navedeni 29. člen v neskladju z Ustavo.

Sporni člen je namreč dopustil splošen in zelo odprt odstop od sicer uveljavljenega sistema načrtovanja posegov v prostor brez strokovne presoje in sodelovanja javnosti, saj je dopustil širitev območja stavbnih zemljišč v občini do 5000 m2 zgolj s sprejemom sklepa občinskega sveta o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč, kar je po mnenju pobudnikov v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuško konvencijo). Ustavno sodišče je temu pritrdilo.

Pomembno je, da se je Ustavno sodišče izreklo tudi o pravnem interesu vlagateljev, ki so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in nevladne organizacije s področja urejanja prostora. Sodišče je ugotovilo, da je namen njihovega delovanja varstvo interesov okolja in skladnega prostorskega razvoja, v okvirih katerega si prizadevajo tudi za sodelovanje javnosti v postopkih, v katerih se sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju. Tudi pobudniki imajo interes sodelovati v takih postopkih. Izpodbijani 29. člen ureja določanje namenske rabe prostora, ki pomeni temelj za načrtovanje prostorskega razvoja, zato pobudniki izkazujejo pravni interes, kolikor v postopek prostorskega načrtovanje ne ureja sodelovanja javnosti.

Pobudo so vložile naslednje organizacije: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotere, Slovenske fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za politike prostora – IPoP, Zavod METRO SR, Zavod za prostor savinjske regije, Mariborska kolesarska mreža in Zavod Tovarna. Pripravil pa jo je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Zavodom METRO SR, Zavod za prostor savinjske regije.


Posvet “KAKOVOST ZRAKA, Pravno varstvo zdravega življenjskega okolja – ogroženo Zasavje in Celjska kotlina”

Študentje Okoljske pravne klinike so uspešno izvedli posvet »KAKOVOST ZRAKA, Pravno varstvo zdravega življenjskega okolja – ogroženo Zasavje in Celjska kotlina«, ki je bilo 7.10.2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na posvetu so študentje Okoljske pravne klinike v študijskem letu 2013/14 predstavili rezultate dela v letošnjem letu in opozorili na perečo problematiko varstva zdravega življenjskega okolja glede kakovosti zraka v Sloveniji.


Varstvo okolja – usposabljanje za zagovornike okolja

Izobraževalni program »Varstvo okolja – usposabljanje za zagovornike okolja« se bo začel izvajati 15.10.2014 v knjižnici Urbanistične inštituta, Trnovski pristan 2 v Ljubljani in bo potekal deset popoldnevov do 13.11.2014. Za izobraževanje, ki ga PIC organizira v okviru projekta zagovorniki okolja je bil velik interes med brezposelnimi pravicami in pravniki, katerim je prvenstveno program namenjen. Izkazalo se je, da je veliko pravnikov naklonjenih temu področju in želijo v bodoče svojo poklicno pot usmeriti v to smer. Posebej se zavedajo pomembnosti zaščite naravnih virov in problematike odpadkov. K izobraževanju pa so bili povabljeni tudi predstavniki okoljskih nevladnih organizacij in pravnice in pravniki, ki že delujejo na področju varstva okolja v javno korist in se želijo dodatno izobraziti. Vsa mesta za izobraževanje so že zasedena, zato prijave niso več možne.


Uspešno sodelovanje nevladnih organizacij

PIC je bil skupaj z Focusom in Urošem Mecerlom iz Eko kroga uspešen pri razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je Agencija za okolje (ARSO) izdala Lafarge Cementu. Ljubljansko upravno sodišče je zaradi hudih postopkovnih kršitev razveljavilo dovoljenje in dalo ARSO jasne napotke, kako pravilno voditi postopek. Pri tem se je izkazalo, kako pomembna vloga je okoljskih nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu. 

Članek  MMC RTV SLO/STA – Lafarge Cement znova ostal brez okoljevarstvenega dovoljenja, 2. september 2014 


Članstvo v mednarodnem združenju okoljskih nevladnih organizacij Justice&Environment

PIC je član mednarodnega združenja okoljskih nevladnih organizacij Justice&Environment, v okviru katerega je bila konec leta 2013 opravljena analiza spletne ankete glede zavedanja javnosti o pomenu in vsebinah Aarhuške konvencije in evropskega okoljskega prava. Anketo so izpolnjevale večje okoljske nevladne organizacije v 8 evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Več o novici na tej povezavi.

Rezultati ankete so pokazali, da se večina naslovnikov zaveda obstoja Aarhuške konvencije in njene vsebine, vendar pa je pri svojem delu ne uporablja oz. se nanjo redko sklicuje v okviru sodnih postopkov. Večina naslovnikov pozna tudi določena področja evropskega okoljskega prava, vendar ne podrobno in tudi ne sledi spremembam in pravnemu razvoju teh področij.

Priporočila Justice&Environment gredo zato v smeri dvigovanja ozaveščenosti javnosti o pravicah dostopa do okoljskih informacij. Konkretneje so predlagane tri aktivnosti: (1) začetek kampanje za ozaveščanje javnosti o praktičnem pomenu in učinkih Aarhuške konvencije, (2) dvig znanja nevladnih organizacij o evropskem okoljskem pravu  ter (3) podpora nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, ki imajo možnost vlaganja pravnih sredstev na sodiščih.

Prevod analize rezultatov omenjene spletne ankete je na voljo v slovenskem jeziku. Najdete ga v priponki te novice ali na spletni strani Justice&Environment. Članek s povzetkom v angleščini je na voljo na tej povezavi.

pdf_small Rezultati spletne ankete J&E

TOP