Tekoči projekti

Mreža za prostor – za trajnostno in vključujoče urejanje prostora

PIC kot partner koordinatorju IPoP-u, Inštitutu za politike prostora, sodeluje že v četrtem projektu Mreže za prostor  - za trajnostno in vključujočo urejanje prostora. Projekt traja od 1.11.2015 do 30.9.2019 in ga iz sredstev Evropskega socialnega sklada financira Ministrstvo za javno upravo. Vloga PIC je predvsem spremljati normativni okvir urejanja prostora in njegovo izvajanje ter si prizadevati za izboljšanje. Glavni fokus je na izboljšanju vključevanja javnosti v procese prostorskega načrtovanja, ureditev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora in vzpostavitve učinkovitih pravnih sredstev na tem področju. PIC bo izdelal tudi več analiz pravnega stanja na posameznih vsebinskih področjih (npr. javne zelene površine, plakatiranje, dajatve in globe na področju urejanja prostora). V okviru mreže vodi delovno skupino za zagovorništvo, sodeluje pa tudi v drugih delovnih skupinah.

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

PIC kot partner koordinatorju Umanoteri, slovenski fundaciji za trajnostni razvoj  , sodeluje že v četrtem projektu Plan B za Slovenijo. Projekt traja od 1.11.2015 do 30.9.2019 in ga iz sredstev Evropskega socialnega sklada financira Ministrstvo za javno upravo. Vloga PIC je predvsem spremljati normativni okvir varstva okolja in njegovo izvajanje ter si prizadevati za izboljšanje, predvsem bolj vključujočega sprejemanja odločitev po standardih Aarhuške konvencije tako na nacionalni kot EU ravni. Fokus je na urejanju sistemskih problemov varstva okolja ter izboljšanju položaja in vloge okoljskih NVO. PIC bo pripravil tudi več izobraževalnih vsebin uporabnih za okoljske NVO.

Pravna klinika za varstvo okolja

PIC v sodelovanju s Katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani za študente te fakultete vodi pravno kliniko za varstvo okolja kot izvenštudijsko dejavnost, v okviru katere  študentje poglabljajo teoretično ter pridobivajo praktično znanje s področja varstva okolja na aktualnih okoljskih problemih ter spoznavajo delo okoljskih nevladnih organizacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

PIC kot partner koordinatorju Focusu, društvu za sonaravni razvoj sodeluje v projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je prispevati k prehodu v nizkoogljično družbo. Projekt traja do konca oktobra 2016 in ga financira Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev podnebnega sklada. Vloga PIC je skrb za razjasnitev pravnih vidikov skupnostnih praks.Več

TOP