FORGOT YOUR DETAILS?

Aktivne NVO – za boljše okolje

Seminar »Aktivne NVO – za boljše okolje« za okoljske in druge nevladne organizacije

5. marca 2009 ob 9.00 h je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC na Okoljskem centru organiziral celodnevni seminar z naslovom »Aktivne NVO – za boljše okolje«. Seminarja se je udeležilo 26 udeležencev, tako iz nevladnega, kot tudi iz vladnega sektorja ter gospodarstva.

Namen seminarja je bil okoljskim, drugim zainteresiranim nevladnim organizacijam ter splošni javnosti predstaviti slovensko in evropsko okoljsko zakonodajo ter mednarodne pogodbe in s tem prispevati k večjemu poznavanju pravic, ki zadevnim na podlagi določb okoljskih predpisov pripadajo.

Na seminarju je bilo preko predstavitev predavateljev iz Slovenije in tujine udeležencem predstavljeno poglavje dostopa do okoljskih informacij na podlagi Aarhuške konvencije, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o varstvu okolja ter prenos Direktive o okoljski odgovornosti za škodo v slovenski pravni red. Sledili sta predstavitvi PRTR registra (sistem za vzdrževanje podatkov o izpustih in prenosih onesnaževal), ki sta obsegali predstavitev zakonskega okvira, namen registra in njegovo dejansko uporabo. Udeleženci so bili na kratko seznanjeni tudi z upravnim in sodnim varstvom na področju okolja, predvsem v smislu predstavitve pravic NVO na podlagi posameznih kršitev. V popoldanskem delu seminarja so sledile predstavitve dveh okoljskih pravnikov iz Hrvaške in Madžarske. Udeležencem je bil tako preko konkretnih primerov predstavljen pojem “strategic litigation”, sledilo je predavanje o uporabi pravnih sredstev na mednarodnem nivoju v okoljskih postopkih ter predstavitev odbora za presojo skladnosti z Aarhuško konvencijo.

Predstavitve:
dostop_do_okoljskih_informacij-mirkovic – dostop dp okoljskih informacij (Milada Mirković)

direktiva_o_okoljski_odgovornosti_za_skodo_amr  – Direktiva o okoljski odgovornosti za škodo (Ana Matoz Ravnik)

pravni_okvir_prtr – mirkovic – Eu register izpustov in prenosov onesnaževal (PRTR) – pravni okvir (Milada Mirković)

predavanje o PRTR za NGO_tone_kvasic.ppt – PRTR Register – namen in dejanska uporaba (Tone Kvasič)

pravna_sredstva_vrbica – Okolje -upravno in sodno varstvo (Senka Vrbica)

Strategic_litigation_leljak_gracin – Strategic Litigation (Željka Leljak Gracin) – v angleščini

international_complaint_mechanisms_dr.csaba_kiss – Uporaba pravnih sredstev na mednarodnem nivoju v okoljskih postopkih (dr. Csaba Kiss) – v angleščini

the_aarhus_convention_compliance_committee_dr.csaba_kiss – Odbor za presojo skladnosti z Aarhuško konvencijo (dr. Csaba Kiss) – v angleščini

TOP