Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Branka Grimsa: “Danes na protestih na Obrežju z županom Brežic Molanom in za varnost upravičeno zaskrbljenimi krajani. Tu se brani Slovenija, brani se pravna država, zato vso podporo in čestitke! Ne potrebujemo nobenih novih azilnih domov, ampak dosledno spoštovanje zakona o meji in naše ustave: zaščito meje z vojsko in policijo ter remigracijo –  pošiljanje nazaj vseh, ki zlorabljajo azilno pravo in pravni red Slovenije! Za Slovenijo!”

Vir: Fcebook, 11. maj

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev:

V skladu z Ženevsko konvencijo in določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU ter Listine EU, imajo države članice dolžnost, da osebam, ki iščejo mednarodno zaščito, omogočijo dostop do ozemlja in da obravnavajo njihovo prošnjo za mednarodno zaščito. Del Skupnega azilnega sistema EU je tudi Sprejemna direktiva, ki določa minimalne standarde, ki jih morajo države članice zagotavljati prosilcem za mednarodno zaščito na področju sprejema. Sem spada tudi oskrba in nastanitev. Zaradi povečanega števila prihodov in omejenega števila nastanitvenih kapacitet se Slovenija že leta sooča s slabimi sprejemnimi pogoji, za katere je Varuh človekovih pravic ocenil, da ne dosegajo minimalnih standardov, kot jih določa Agencija EU za azil (EUAA).

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.