Analizirali smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Milana Zvera: “Družina je sestavljena iz mame, očeta in otrok. Tako je bilo in tako bo tudi naprej.”

Vir: X, 15. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Družina, zakonska zveza in zunajzakonska skupnost so natančneje opredeljene v Družinskem zakoniku, v katerem sta zakonska zveza in zunajzakonska skupnost tudi izenačeni glede na pripadajoče pravice oz. dolžnosti. 2. člen Družinskega zakonika družino opredeljuje kot “življenjsko skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.”

3. člen zakonika pa nadalje opredeljuje, da je “zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik” ter da je “pomen zakonske zveze v zasnovanju družine”.

Spremenjen Družinski zakonik tako ne predpostavlja, da sta osebi, ki sta sklenili zakonsko zvezo, različnih spolov, niti v definiciji družine ne predpostavlja raznolikosti spolov staršev.

Ob tem pa opozorimo še na definicijo družine, ki jo uporablja Statistični urad Republike Slovenije. Statistični urad kot družino razume “življenjsko skupnost oseb v zasebnem gospodinjstvu”, kar poleg ostalega vključuje tudi partnerja v življenjski skupnosti brez otrok.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.