Analizirali smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Ta toplo-hladen odnos do migracijske politike, nezakonite in legalne migracije, to je v bistvu metanje peska v oči. O nezakonitih migracijah sploh ni več govora. Nezakonite migracije so kršenje zakonov in tukaj moramo samo upoštevati načelo enakosti pred zakonom, kot to upoštevamo pri lastnih državljanih. Človek, ki nelegalno vstopi v državo, je kršitelj, vemo, kakšni so policijski postopki, seveda ugotovitev kršitve in izgon iz države. Za to, da lahko to opravimo, je treba sistematično z vojsko in policijo pokriti zelene meje. Ne pa postavljati kontrol na cestnih točkah zaradi tega, ker se te vedno izkažejo za maltretiranje državljanov z gnečami. Problem so torej te, ki jih nazivajo kolegi, legalne migracije. Zato mi potrebujemo v resnici neko suvereno migracijsko politiko. Naš predlog pa izhaja iz našega nacionalnega memoranduma; je, da imamo največji problem s tem, da imamo poplavo socialnega turizma, to je problem. Mi dejansko potrebujemo določene ekonomske migrante zaradi deficitarnih poklicev. To je dejstvo. In so dobrodošli, če delajo, če začnejo delati čimprej, ko pridejo v Slovenijo.”

Vir: Podcast Slovenian Business Club, Facebook, 10. maj

Naša ocena: Izjava je ZAVAJAJOČA

Obrazložitev: V skladu z določbami Ženevske konvencije ter določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU, države članice oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, ne smejo kaznovati za nezakonit vstop. Ti dokumenti tudi izrecno prepovedujejo odstranitev oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, z ozemlja, dokler o njihovi prošnji za mednarodno zaščito ni odločeno. Prav tako pa države članice zavezuje t. i. prepoved vračanja oz. “non-refoulment”, ki prepoveduje vračanje oseb v državo, v kateri bi bilo življenje osebe ali njena svoboda ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti družbeni skupini oz. političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bila lahko izpostavljena mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Države članice so osebam, ki prosijo za mednarodno zaščito, dolžne omogočiti dostop do ozemlja in obravnavati njihove prošnje za mednarodno zaščito.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.