Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Dejstvo je, da mora migrantska politika ostati v rokah države Slovenije, moramo imeti samostojno in suvereno politiko okrog tega. Glede nezakonitih migracij ni nobenega govora, stremeti moramo k številu nič. Sistematično pokrivanje, kombinirano pokrivanje zelenih meja s strani vojske in policije, ujeti ali prijeti ilegalne migrante, zoper njih izvesti prekrškovne postopke, sledi izgon iz države. Tukaj ni nobenega dvoma. /…/ Mi ne potrebujemo poplave socialnega turizma, ne potrebujemo socialnega izkoriščanja transferjev, potrebujemo, da vsak dela za svoje preživetje, kot to dela vsak povprečni državljan.”

Vir: 24UR ZVEČER, 30. maj 

Naša ocena: Izjava je ZAVAJAJOČA

Obrazložitev: 

S Pogodbo o EU je Slovenija, kot ostale države članice EU, del pristojnosti na področju azila in migracij prenesla na raven EU. Na ravni EU področje azila in migracij ureja Skupni evropski azilni sistem, ki določa minimalne standarde, ki jih morajo države članice spoštovati. Kot država članica je Slovenija zavezana k implementaciji aktov Skupnega evropskega azilnega sistema.

V skladu z Ženevsko konvencijo in določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU, države članice oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, ne smejo kaznovati za nezakonit vstop. Navedeno pomeni, da se iregularni vstop osebe, ki v državi članici zaprosi za mednarodno zaščito, ne sme obravnavati kot prekršek. Smisel določbe je v tem, da se osebam, ki bežijo in zaradi življenjskih okoliščin ter pomanjkanja možnosti za zakonit vstop (npr. nezmožnost pridobitve vstopne vize, pomanjkanje dokumentov), omogoči dostop do teritorija ter postopka mednarodne zaščite. Avtomatizem izganjanja ljudi, kot ga predlaga Stevanović, je zato v nasprotju s slovensko ustavo in zakoni.

Prosilci za mednarodno zaščito po treh mesecih od vložitve prošnje dobijo prost dostop do trga dela. V času do pridobitve mednarodne zaščite imajo v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti pravico do žepnine (18 evrov mesečno). Pravice do denarne socialne pomoči nimajo in jo pridobijo šele s pridobitvijo statusa mednarodne zaščite – pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.