Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Karin Planinšek: “Evropa je naš dom. In naš dom moramo zaščititi pred ljudmi, ki želijo vstopiti na nezakonit način. S tem ščitimo naše ozemlje, naš narod in našo kulturo.” & “Država, na splošno EU, je naš dom, in mi ne dovolimo, da ljudje kar vlamljajo v naše domove.”

Vir: X, 15. maj

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev:

V skladu z Ženevsko konvencijo ter določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU in Listine EU, imajo države članice dolžnost, da osebam, ki iščejo mednarodno zaščito, omogočijo dostop do ozemlja in obravnavajo njihovo prošnjo za mednarodno zaščito.

Za osebe, ki v Sloveniji dobijo status mednarodne zaščite, se nato začne proces integracije, v katerega je med drugim vključen vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Proces integracije predvideva pravice in dolžnosti tako za osebe z mednarodno zaščito kot za državo oz. družbo sprejema ter spoštovanje temeljnih vrednot, ki ju povezujejo. Cilj integracije oseb s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji je, da dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v državi.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.