FORGOT YOUR DETAILS?

Tujci, begunci, migranti

PIC izvaja program pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito. V skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti je namen mednarodne zaščite nuditi zaščito tistim posameznikom, katerim zaščito ne morejo nuditi države njihovega državljanstva oziroma stalnega prebivališča, ker vlade teh držav ne morejo ali nočejo izvajati zakonov (npr. v času oboroženih spopadov, notranjih nemirov), zaradi česar so ogrožene temeljne pravice ljudi in so zato ti prisiljeni poiskati zaščito izven območja svoje države. Za zaščito beguncev in upravičencev do mednarodne zaščite so tako odgovorne predvsem vlade držav gostiteljic (tako podpisnic Ženevske konvencije oziroma Protokola h Konvenciji kot tudi države članice EU). Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) ima vlogo nadzornika izvajanja Ženevske konvencije in posredovalca, kadar je treba zagotoviti, da begunci, ki so za to upravičeni, dobijo zaščito in niso prisilno vrnjeni v države, v katerih bi bilo njihovo življenje lahko v nevarnosti.

V okviru dejavnosti mednarodne zaščite PIC že od leta 2007 deluje kot nevladna organizacija, ki nudi pravno svetovanje in informiranje iskalcem mednarodne zaščite kot tudi osebam, katerim je bila zaščita priznana.

Z namenom lažjega razumevanja postopka s prosilci za mednarodno zaščito in postopka vračanja tujcev v državo tranzita ali izvora, smo pripravili gradivo, ki je v pomoč vsem, ki pokrivajo področje begunske krize. Ogledate si ga lahko tu.


Pomembnejši projekti

Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite

PIC izvaja program pomoč prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito.  Namen programa je zagotoviti informiranje in pravno svetovanje tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito. V okviru tega programa se zagotavlja informiranje tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito o njihovem postopku priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih pravicah in dolžnostih, svetovanje o konkretnem pravnem problemu prosilca in pravna pomoč pri pripravi morebitnih vlog v postopku priznanja mednarodne zaščite.

Projekt je financiran iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS in poteka od  9.11.2017 do 30.6.2020.  Pogodbena vrednost projekta: 416.267,77 EUR

AIDA country report

PIC od leta 2017 v sodelovanju z evropsko mrežo ECRE sodeluje pri raziskovalnem projektu AIDA, financiranem s strani Evropskega programa za integracijo in migracije (EPIM). V tem okviru je zadolžen tudi za pripravo pisnega poročila o slovenskem azilnem sistemu, ki se vsakoletno posodablja in zaradi skupne metodologije omogoča primerjavo z drugimi evropskimi državami. Zadnjo verzijo poročila lahko najdete tu.

ECRE        Epim   EU

Balkan Refuge Trail projekt

Med avgustom 2016 in decembrom 2017 je PIC izvedel projekt Balkan Refugee Trail v partnerstvu z organizacijami iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Grčije. Namen projekta je bil raziskovanje sodelovanja civilne družbe v času med in po množičnem prihodu iskalcev azila v letih 2015/2016 in možnosti prenosa teh izkušenj in dobrih praks na raven solidarnosti med državami članicami. V okviru projekta so partnerji pripravili pisno publikacijo z izsledki raziskave , PIC pa je poleg tega pripravil tudi skrajšano verzijo v slovenskem jeziku, ki se osredotoča na situacijo v Sloveniji. Več o projektu v povzetku.

Projekt je financiran iz sredstev programa Evropa za državljane, slovenska publikacija pa je bila izdana ob podpori Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani v sodelovanju s platformo SLOGA.”

Europe-for-citizens-logo-300x52

 

Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite

PIC izvaja program pomoč prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito.  Namen programa je zagotoviti informiranje in pravno svetovanje tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito. V okviru tega programa se zagotavlja informiranje tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito o njihovem postopku priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih pravicah in dolžnostih, svetovanje o konkretnem pravnem problemu prosilca in pravna pomoč pri pripravi morebitnih vlog v postopku priznanja mednarodne zaščite.

Projekt je financiran iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS in poteka od  10.9.2015 do 30.6.2018.  Pogodbena vrednost projekta: 223.278,61. EUR

Pravno svetovanje tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije

PIC v partnerstu z IOM/MOM izvaja projekt pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Slovenije. Gre za informiranje tujcev o postopkih in možnostih vračanja ter pravno svetovanje tujcem, ki prejmejo odločbo o vračanju. Pravno svetovanje izvaja PIC na policijskih postajah na kateri se nahaja tujec, ki želi pravno svetovanje in v Centru za tujce. Partner  IOM/MOM pa na enak način izvaja svetovanje oziroma nudenje pomoči pri pridobivanju in nakupom ter rezervacijo najcenejših letalskih in drugih vozovnic.

Projekt je financiran iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS in poteka od  2.11.2015 do 30.6.2018.  Pogodbena vrednost projekta: 62,925,81EUR

Krepitev nacionalnih zmogljivosti na področju zagotavljanja pravic migrantskih otrok v Sloveniji

PIC v partnerstvu z UNICEF-om izvaja projekt krepitve nacionalnih zmogljivosti na področju zagotavljanja pravic migrantskih otrok v Sloveniji. Projekt se osredotoča na krepitev sistema zaščite migrantskih in begunskih otrok v Sloveniji ter zagotavljanja dostopa do osrednjih socialnih in ekonomskih pravic. Poleg aktivnosti krepitve zmogljivosti relevantnih deležnikov v sklopu projekta potekajo tudi zagovorniške aktivnosti, da se zagotavljajo in ščitijo pravice migrantskih ter begunskih otrok in mladoletnih prosilcev za azil v okviru obstoječih ter novih politik na nacionalni in mednarodni ravni. V okviru projekta PIC izvaja aktivnosti krepitve nacionalnih zmogljivosti v nastanitvenih zmogljivostih, kjer so nastanjeni migrantski otroci, zagotavlja brezplačno pravno svetovanje glede uresničevanja pravic migrantskih otrok, vključuje tematike pravice migrantskih otrok v program Pravne klinike za begunce in tujce (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), spremlja uresničevanje pravic migrantskih otrok v Sloveniji ter izvaja zagovorniške aktivnosti na področju vključevanja pravic migrantskih otrok v nacionalne politike in ratifikacije Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev.

Projekt financira UNICEF in poteka od 15. 3. do 31. 12. 2017. Pogodbena vrednost projekta: 49.907,90 ameriških dolarjev.

UNICEF logo

Monitoring pravic migrantskih in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji (končano)

PIC v partnerstvu z UNICEF-om izvaja projekt spremljanja uresničevanja pravic migrantskih in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za azil v Sloveniji s posebno pozornostjo na mladoletnikih brez spremstva. V sklopu projekta se spremljajo statistike migrantskih in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji, izvaja monitoring uresničevanja otrokovih pravic teh skupin v vseh nastanitvenih zmogljivostih, pregled pravnega okvirja uresničevanja pravic otrok s poudarkom na teh skupinah otrok in zagovorništvo pravic teh skupin otrok pri pripravi nacionalnih strateških dokumentov. Projekt bo ponudil celovit pregled uresničevanja pravic migrantskih in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito. Cilj projekta je krepitev nacionalnih zmogljivosti monitoringa pravic teh skupin otrok in razvoj mehanizma za monitoring teh pravic.

Projekt financira UNICEF in poteka od 3. 5. do 31. 12. 2016. Pogodbena vrednost projekta: 60.536,00 evrov.

UNICEF logo

Dostop do teritorija in postopkov za priznanje mednarodne zaščite (kočnano)

Progam zajema naslednje aktivnosti:

Dostop do ozemlja in azilnega postopka: Izvajanje rednih obiskov policijskih postaj (vključno na PP Brnik na mednarodnem letališču Ljubljana), kjer so priseljenci v postopku in lahko izrazijo namero za azil. Med obiskom se zbirajo in analizirajo statistični podatki ter o rezultatih opravijo razgovori s policisti. Pregledujejo se datoteke oseb, ki so vstopile v azilni postopek. Spremljajo se tudi nepravilnosti policijskih objektov za vodenje postopkov s priseljenci in prostorov za pridržanje.

Dejavnost ima pomemben preventivni učinek – zmanjšanje števila nepravilnosti, ki se pojavljajo v zvezi z dostopom do ozemlja in postopkom ter izboljšanje standardov v postopku na policiji. Poleg tega se s pomočjo nadzornih obiskov in v povezavi z drugimi dejavnostmi PIC, zaznavajo primeri zavrnitev dostopa do ozemlja in postopka ali druge nepravilnosti (na primer kršitve člena 31 Konvencije iz leta 1951), ki so se pojavile.

Monitoring objektov za pridržanje in pogoje: Mesečni obiski Centra za tujce. Med obiskom se zbirajo in analizirajo statistični podatki ter o rezultatih opravijo razgovori s policisti. Poleg tega se predstavnik PIC sreča s pridržanim prosilcem za mednarodno zaščito, osebami, ki so predmet dublinskih postopkov in drugih zaprtih oseb, ki so lahko begunci, ranljive osebe ali druge osebe. Namen je, da se preprečijo nepravilnosti in izboljšanje splošne učinkovitosti policije.

Čezmejno usklajevanje in regionalno povezovanje: V okviru projekta si PIC prizadeva za nadaljnji razvoj čezmejnih povezav v regiji, ki ima neposreden pozitiven učinek na zaščito beguncev v Sloveniji, kot tudi širše pozitivne učinke na položaj ciljne populacije v regiji. Izmenjava informacij je ustanovljena prek obstoječih mehanizmov, vključno z »Zagreb Protocol«  in novoustanovljeni »Balkan Asylum Network« (mailing lista). Čezmejna srečanja se organizirajo redno, s ciljem izmenjave informacij in znanja med organizacijami in razvoj posebnih čezmejnih sodelovanj. Leta 2014 je PIC, skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami za azil na Balkanu, podpisali »Deklaracijo o azilu, migraciji in sodelovanju nevladnih organizacij (Declaration on Asylum, Migration and NGO cooperation)«, ki določa cilje za prihodnje čezmejno sodelovanje. PIC skuša nadaljevati sodelovanje v regiji in si prizadeva za okrepitev prenos znanja in izkušenj v okviru študijskih obiskov / izmenjave med sodelujočimi organizacijami.

Vplivanje na sistemske spremembe z zagovarjanjem in pravnih sredstvih: Ena od ključnih aktivnosti PIC na področju mednarodne zaščite in migracij je zagovorništvo za izboljšave vladnih politik in zakonodaje. Med zadnjo spremembo Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o tujcih, ki je potekala v letih 2013 in 2014, je PIC uspešno lobiral za višje standarde varstva pravic in boljšega usklajevanja s pravnim redom EU.

Program financira UNHCR in poteka od 1.1.2016 do 31.12.2016. Pogodbena vrednost projekta: 47.760,00 evrov.

unhcr logo

 

 

TOP