FORGOT YOUR DETAILS?

Dondes in PIC vložila tožbo zaradi varstva volka pred odstrelom

by / Wednesday, 28 October 2015 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Dondes in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC sta na Upravno sodišče vložila tožbo za razveljavitev 2. člena in Priloge 2 Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, s katerim je predviden odstrel 7 volkov. Predvideni odstrel ni v skladu s Habitatno direktivo, ker država ni izkazala, da so izpolnjeni pogoji, pod katerimi je izjemen odvzem voka kot zavarovane živalske vrste iz narave, dovoljen.

Dondes ima status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, PIC pa na področju varstva okolja. Obe organizaciji si že nekaj let prizadevata za spremembo načina varstva volkov z navedenim pravilnikom (Uradni list RS št 78/2015 z dne 16.10.2015), ki z vsakokratno spremembo pavšalno odredi neko število volkov za odstrel. Tak sistem ne omogoča pravnega varstva volkov, hkrati pa tudi ne more zagotoviti izpolnjevanja pogojev za izjemni odstrel po Habitatni direktivi (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst). Ustavno sodišče je z zadnjo odločbo na to temo (U-I-217/14 pravno varstvo preusmerilo na Upravno sodišče.

Tožnici menita, da država ni izkazala:

  • da obstajajo razlogi, zaradi katerih bi morali bili volki odstreljeni (država meni, da je odstrel nujen za pridobitev večje tolerance do volkov s strani interesne skupne rejcev drobnice in lovcev);
  • da res ne obstajajo druge zadovoljive možnosti za reševanje problemov (država ni pokazala, kaj vse je naredila za preprečevanje nelegalnega odstrela, ki je sicer kaznivo dejanje, glede škod rejcev drobnice pa še ni zagotovila učinkovite prenove odškodninskega sistema);
  • da odstrel ne ogroža ugodnega stanja populacije (glede na to, da rednega monitoringa populacije ni, ni možno ugotavljati ugodnosti stanja populacije).  Tožnici sta predlagali tudi, da Upravno sodišče začasno zadrži izvajanje pravilnika do odločitve sodišča.
TOP