Ime projekta:

ENABLE – Vljučevanje in dostop do sodnega varstva za obdolžence z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi (101056701 – ENABLE – JUST-2021- JACC).

Povzetek projekta v lahkem branju (ETR)

Trajanje projekta: 1.9.2022 – 31.8.2024

Poročilo: Slovenija – pregled nacionalne ureditve in prakse

Poročilo v lahkem branju/ ETR je dostopno tukaj.

Ozadje projekta:

Osebe z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskih postopkih, se soočajo s številnimi preprekami pri sodelovanju v procesih. Te ovire običajno izhajajo iz nedostopnega fizičnega okolja, pomanjkanja informacij, ki bi bile v dostopnih formatih in primernih komunikacijskih tehnologijah, kot tudi iz odsotnosti kvalificirane pravne pomoči in pravnega zastopanja. Državna zakonodaja – splošna in postopkovna – ni učinkovito prenesena iz obstoječih standardov Združenih narodov in Evropske unije o enakem dostopu do storitev na področju pravosodja in postopkovnih prilagoditev, problem pa še poslabša pomanjkanje ozaveščenosti, znanja in veščin strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Posledično so primeri, ki vključujejo osebe z ovirami, zanje pogosto travmatični, saj jim ni omogočeno ustrezno uveljavljanje pravice do obrambe, prav tako pa so zanje travmatični zaradi neravnovesja moči, ki jih te omejitve ustvarjajo.

Namen projekta ENABLE je zavzemanje za dostop do sodnega varstva in do pravičnejših kazenskih postopkov za obdolžence z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi v 8 državah Evropske unije.

Cilji projekta:

 • Izboljšati prepoznavanje ovir pri sodelovanju oz. udeležbi in kako jih premagati glede na izkušnje obdolžencev z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi, ki so v kazenskem pravosodnem sistemu, še posebej glede na izkušnje žensk z ovirami in tistih, ki jih je bila odvzeta prostost;
 • Izboljšati zmogljivost strokovnjakov v kazenskem pravosodju (odvetniki, policija, tožilci in/ali sodniki) z namenom, da se zagotovi določba smiselnih in procesnih prilagoditev v kazenskem pravosodnem sistemu, ki je v skladu z EU in mednarodnim pravom človekovih pravic;
 • Izboljšati sodelovanje in izmenjavo med civilno družbo in strokovnjaki iz kazenskega pravosodnega sistema z namenom optimizirati dostop do pravnih storitev za obdolžence z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi.

To bomo dosegli skozi implementacijo naslednjih aktivnosti:

 • Raziskavo z namenom razumeti izkušnje in ovire pri sodelovanju, s katerimi se soočajo obdolženci z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi v kazenskem pravosodnem sistemu. To vključuje zbiranje priporočil obdolžencev z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi kot tudi priporočil strokovnjakov v kazenskem pravosodju;
 • Razvili bomo prilagodljiv in praktičen sodniški priročnik o enakem obravnavanju za strokovnjake v kazenskem pravosodju na temo zagotavljanja sodelovanja, vključenosti in pravične obravnave obdolžencev z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi;
 • Oblikovali bomo interdisciplinarni protokol in predloge za izboljšavo dostopa do pravnih storitev za obdolžence z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi tako da bomo povezali že obstoječe storitve. Na ta način bomo oblikovali usklajen pristop in protokol za praktični odziv z namenom izboljšanja dostopa do pravnih storitev (npr. pravna pomoč, dostop do odvetnika, alternativne oblike reševanja sporov)

LETAK O PROJEKTU ENABLE

LETAK O PROJEKTU ENABLE (ETR – različica v lahkem branju)

Poročilo: Slovenija – pregled nacionalne ureditve in prakse

Poročilo je dostopno tukaj.

Poročilo v lahkem branju/ ETR je dostopno tukaj.

Partnerji:

Vsi končni rezultati projekta bodo objavljeni na spletni strani Validity.

Povezava na spletno stran: https://validity.ngo/projects-2/enabling-inclusion-and-access-to-justice-for-defendants-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities/

Polno ime projekta

Enabling inclusion and access to justice for defendants with intellectual and psychosocial disabilities (101056701 – ENABLE – JUST-2021- JACC).

Projekt sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so le avtorjeva in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske komisije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.


ENGLISH:

ENABLE – Enabling inclusion and access to justice for defendants with intellectual and psychosocial disabilities (101056701 – ENABLE – JUST-2021- JACC).

ETR Project summary (easy-to-read)

About the project:

People with intellectual and psychosocial disabilities, who are suspects or defendants in criminal proceedings, face multiple barriers to participation in the criminal justice process. These barriers are usually linked to the inaccessible physical environment, lack of information in accessible formats and appropriate communication technologies, but also to the absence of qualified legal aid and representation. While the national legislation – general and procedural – may not transpose efficiently the existing United Nations and European Union standards on equal access to justice services and procedural accommodation, the problem is further exacerbated by the lack of awareness, knowledge, and skills in this field of professionals working in the criminal justice system. As a result, cases involving persons with disabilities are often traumatic for them due to the impossibility of adequately exercising their defense rights, but also to power imbalances these limitations create.

The project “Enabling inclusion and access to justice for defendants with intellectual and psychosocial disabilities” (ENABLE) seeks to promote access to justice and fairer criminal proceedings for defendants with intellectual and psychosocial disabilities in 8 EU countries.

Objectives:

Drawing from recommendations from persons with disabilities, the literature, and criminal justice professionals, the project has set the following objectives:

 • Improve knowledge on participation barriers, and how to overcome them, experienced by defendants with intellectual and psychosocial disabilities in the criminal justice system, and particularly by women with disabilities and those who are deprived of their liberty;
 • Improve capacity of criminal justice professionals (lawyers, police, prosecutors and/or judges) to ensure the provision of reasonable and procedural accommodations in the criminal justice system in accordance with EU and international human rights law ;
 • Strengthen cooperation and exchange between civil society and criminal justice professionals to optimise access to legal services for defendants with intellectual and psychosocial disabilities.

This will be achieved through the combined implementation of the following activities:

 • Research to understand experiences and participation barriers facing defendants with intellectual and psychosocial disabilities in the criminal justice system. This includes collecting recommendations from both defendants with intellectual and psychosocial disabilities, as well as criminal justice professionals;
 • Development of an adaptable and practice-oriented equal treatment bench book(s) for criminal justice professionals on how to ensure participation, inclusion, and fair treatment of defendants with intellectual and psychosocial disabilities; as well as,
 • Development of a cross-disciplinary protocol and proposals to improve access to legal services for defendants with intellectual and psychosocial disabilities by linking existing services. It will serve to develop a coordinated approach and a practical response protocol to enhance access to legal services (such as legal aid, access to a lawyer, restorative services);

Project partners:

Each participating country is represented in the consortium by an experienced NGO involved in the implementation of the project, as follows:

All deliverables will be published on Validity’s webpage.

Website: https://validity.ngo/projects-2/enabling-inclusion-and-access-to-justice-for-defendants-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities/

Full name of the project

Enabling inclusion and access to justice for defendants with intellectual and psychosocial disabilities (101056701 – ENABLE – JUST-2021- JACC).

This project is co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.