V juniju in juliju 2023 je PIC opravil intervjuje z različnimi deležniki s področja podnebnih sprememb.

Glavni cilj te aktivnosti v okviru projekta DACE je bil zbrati prispevke ustreznih deležnikov na področju podnebnih sprememb v zvezi s sledečimi temami:

 • podnebne pravice,
 • prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb, s poudarkom na prilagajanju,
 • povezava med spolom in podnebjem,
 • nacionalni podnebni cilji,
 • izvajanje nacionalne podnebne politike in
 • dostop širše javnosti do pravic iz pravic iz okolja.

Na podlagi intervjujev, mnenj intervjuvancev in analize rezultatov so zaključki naslednji:

 • Vsi deležniki dovolj dobro poznajo pojem in pojav podnebnih sprememb.
 • Učinki podnebnih sprememb skrbijo vse deležnike, čeprav v različni meri.
 • Velika večina deležnikov opredeljuje vpliv vročinskih valov in naraščajočih temperatur v njihovem osebnem življenju kot glavno ali najbolj občuteno posledico podnebnih sprememb.
 • Vsi deležniki verjamejo, da je država odgovorna za zaščito svojih prebivalcev pred vplivi podnebnih sprememb.
 • Večina deležnikov meni, da Slovenija ne sprejema zadostnih ukrepov za zaščito državljanov pred vplivi podnebnih sprememb.
 • Večina deležnikov meni, da imajo pravice, ki jih podnebne spremembe prizadenejo.
 • Večina deležnikov bi sprožila pravne postopke za zaščito svojih pravic, ki so ali bi jih prizadele podnebne spremembe, vendar so na splošno bolj naklonjeni skupinski tožbi ali pravnemu angažiranju v širši skupnosti.
 • Vsi deležniki menijo, da bi stroški sodnega postopka vplivali na splošno pripravljenost prebivalstva, da se vključi v pravne postopke za zaščito svojih pravic, ki so ali bi jih prizadele podnebne spremembe.
 • Večina deležnikov meni, da na nacionalni ali globalni ravni spol ni glavni dejavnik resnosti negativnih vplivov zaradi podnebnih sprememb, ampak da je prevladujoč socialno-ekonomski status ali splošna sposobnost prilagajanja.
 • Večina zainteresiranih strani meni, da:

– Slovenski podnebni cilji so nezadostni,

– izvajanje podnebnih politik v Sloveniji je neučinkovito,

– da so pretekli in sedanji izpustniki toplogrednih plinov in razvite države finančno odgovorne za blažitev podnebnih sprememb in pravičen prehod,

– da se prebivalci Slovenije na splošno premalo zavedamo svojih okoljskih pravic, ključno vlogo pri izboljšanju stanja pa bi morale imeti država in nevladne organizacije.

Celotno poročilo v angleškem jeziku je na voljo TUKAJ.

Projekt DACE financira Evropska unija.

The article in English:

In June and July 2023, PIC performed interviews with various stakeholders from the field of climate change.

The main objective of this activity within the DACE project was to gather input from relevant stakeholders in the field of climate issues regarding the topics of:

 • climate rights,
 • climate adaptation and mitigation, with the emphasis on adaptation,
 • gender and climate nexus,
 • national climate goals,
 • national climate policy implementation and
 • access of the general public to the rights arising from environment-related rights.

Based on the interviews, the opinions of the interviewees and the analysis of the results, the conclusions are as follows:

 1. All the stakeholders are sufficiently familiar with the concept and phenomenon of climate change.
 2. All the stakeholders are concerned with the effects of climate change, though in various degrees.
 3. A vast majority of stakeholders defines the effect of heat waves and increasing temperatures in their personal life as the main or most felt consequence of climate change.
 4. All the stakeholders believe, that the state is responsible to protect its inhabitants from the effects of climate change.
 5. The majority of stakeholders believe, that Slovenia is not adopting sufficient measures to protect its citizens from the impact of climate change.
 6. The majority of stakeholders believe, that they have rights, which are affected by climate change.
 7. The majority of stakeholders would take legal action to protect their rights, which are or would be affected by climate change, but are generally more inclined towards a class action suit or legal engagement in a wider community.
 8. All the stakeholders believe, that cost of a legal procedure would affect the general populations willingness to engage in legal procedures to protect their rights, which are or would be affected by climate change.
 9. The majority of stakeholders believe, that nationally or globally, gender is not the main factor in the severity of negative impacts due to climate change, but that the socio-economic status or general ability to adapt is the prevalent factor.
 10. The majority of stakeholders believe that:

– Slovenian climate goals are insufficient,

– implementation of climate policies in Slovenia is ineffective,

– that past and present greenhouse gasses emitters and developed states are financially responsible for climate mitigation and just transition,

– that residents of Slovenia are in general not aware of their environmental rights, and that the state and NGOs should play the key role in improving the situation.

The full report in English is available HERE.

The project DACE is funded by the European Union.