V sklopu projekta DACE, pri katerem PIC sodeluje kot eden od mednarodnih partnerjev v okviru mreže Justice & Environment, smo v zadnjih mesecih raziskovali mnenje in poznavanje slovenske javnosti ter izbranih deležnikov glede podnebnih sprememb.

V petek, 1. septembra smo izvedli podnebni seminar »Komu zvoni? Od pričakovanj javnosti do ukrepanja države.« Na prvem v nizu treh podnebnih seminarjev, ki jih PIC pripravlja v sklopu projekta DACE in so namenjeni približevanju tem podnebnega upravljanja, prilagajanja na podnebne spremembe in podnebnih pravic nevladnim organizacijam, civilni družbi, odločevalcem, stroki in splošni javnosti, smo predstavili tri izredno informativne dokumente, ki jih želimo deliti s čim širšo javnostjo.

V okviru projekta smo izvedli javnomnenjsko raziskavo o podnebnih spremembah in  cikel kvalitativnih intervjujev z različnimi deležniki s področja podnebnih sprememb. Poleg mnenjskih raziskav smo pripravili tudi Pregled pravnih podlag s področja podnebnih sprememb.

Navedeno smo predstavili na dogodku.

Skupni izvlečki javnomnenjske raziskave in intervjujev so dostopni na tej povezavi. Izroček analize javnomnenjske raziskave je dostopen na tej povezavi, celotno poročilo o izvedenih intervjujih v angleškem jeziku pa je na voljo na tej povezavi.

Na dogodku smo posledice podnebnih sprememb doživeli tudi skozi oči in izkušnje novinarjev Erika Valenčiča in Boštjana Videmška. Vsem toplo priporočamo, da jima prisluhnete na spodnji povezavi.

Boštjan Videmšek je dolgoletni krizni poročevalec, sodelavec številnih tujih časopisov in revij ter avtor osmih knjig. Zadnja leta se posveča iskanju rešitev v spopadu s podnebno krizo. Njegova knjiga Plan B je bila izbrana za slovensko knjigo leta.

Erik Valenčič je svobodni preiskovalni in vojni novinar, avtor več knjig in nagrajeni dokumentarist, ki se v svojem delu vedno bolj osredotoča na posledice podnebnih katastrof na globalno varnost.

PIC navedene aktivnosti izvaja v okviru projekta Discussions and Actions on Climate and Environment (DACE), na katerem sodeluje z mrežo Justice & Environment.

Projekt financira Evropska unija.
ENGLISH VERSION

As part of the DACE project, in which PIC participates as one of the international partners within the Justice & Environment network, in recent months we researched the opinion and knowledge of the Slovenian public and selected stakeholders regarding climate change.

On Friday, September 1, we held the climate seminar “To whom the bell tolls? From public expectations to state action.” At the first in a series of three climate seminars that PIC prepares as part of the DACE project and are aimed at bringing the topics of climate management, adaptation to climate change and climate rights to non-governmental organizations, civil society, decision-makers, the profession and the general public public, we have presented three extremely informative documents that we want to share with as wide a public as possible.

As part of the project, we conducted an opinion poll on climate change and a cycle of qualitative interviews with various stakeholders in the field of climate change. In addition to opinion polls, we also prepared an overview of legal bases in the field of climate change.

We presented the above at the event.

ALL THE MATERIAL IS AVAILABLE ONLY IN SLOVENIAN LANGUAGE.

Joint extracts of the opinion poll and interviews are available at this link. The handout of the opinion poll analysis is available at this link, and the full report on the conducted interviews in English is available at this link.

At the event, we also experienced the consequences of climate change through the eyes and experiences of journalists Erik Valenčič and Boštjan Videmšek. We strongly recommend everyone to listen to them at the link below.

Boštjan Videmšek is a long-time crisis reporter, a contributor to many foreign newspapers and magazines, and the author of eight books. In recent years, he has been devoting himself to finding solutions to the climate crisis. His book Plan B was chosen as the Slovenian book of the year.
Erik Valenčič is a freelance investigative and war journalist, the author of several books and an award-winning documentarian, who in his work increasingly focuses on the consequences of climate disasters on global security.

The project deliverable is available here -> LINK

The PIC carried out the mentioned activities within the framework of the Discussions and Actions on Climate and Environment (DACE) project, on which it cooperates with the Justice & Environment network.

The project is financed by the European Union.