Ukrepi za prihodnost, ki jo bodo brez dvoma krojile podnebne spremembe, upravljanje voda in poplavna varnost, pa trajnostno načrtovanje rabe prostora in tal, podnebna odpornost, podnebne tožbe ter, med drugim, pravični prehod in odgovornost, ki jo za boj proti podnebnim spremembam nosijo različne družbene skupine. Vse to so bile teme predavanj in razprav podnebnega seminarja Komu zvoni: Smo pripravljeni na podnebne spremembe?, ki je potekal v sredo, 21. februarja 2024, v Hiši EU, udeležilo pa se ga je okoli 50 ljudi.

Na podnebnem seminarju je predavalo deset govork in govorcev. O tem, kakšne ukrepe za naslavljanje podnebnih sprememb pripravljajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je kot prvi spregovoril generalni direktor Direktorata za podnebne politike Andrej Gnezda. Sledili sta predstavitev o razvoju poplavne varnosti Petre Repnik z Direkcije RS za vode in predstavitev dr. Barbare Čenčur Curk z Naravoslovnotehniške fakultete, ki je govorila o spremembah na področju upravljanja voda, ki bodo zaradi podnebnih sprememb ključne v prihodnosti.

Dr. Maja Simoneti z IPoP – Inštituta za politike prostora je govorila o upravljanju prostora, dr. Žiga Malek z inštituta International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) na Dunaju pa o (ne)učinkoviti rabi tal in njenih vplivih, predvsem z vidika pridelave hrane na okolje in podnebje.

Dr. Žiga Malek.

Dr. Žiga Malek.

Po krajšem odmoru s prigrizkom je sledila predstavitev Nataše Stritih, zaposlene v podjetju Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o., ki je govorila o podnebni odpornosti in aktivnostih v okviru misije EU za prilagajanje; pravnika – dr. Maša Kovič-Dine s Pravne fakultete in Aljoša Petek s PIC – pa sta se osredotočila na presečišče prava in podnebnih sprememb. Medtem ko je dr. Kovič-Dine predstavila najbolj pomembne oziroma odmevne primere podnebnih tožb, je Petek predstavil pravne in strateške okvirje na nacionalni ter EU in mednarodni ravni, ki usmerjajo prilagajanje podnebnim spremembam.

O tem, kakšen naj bi bil pravični prehod, je nato spregovorila študentka in aktivistka Maša Cvetežar, ki je med drugim dejavna pri Mladih za podnebno pravičnost. Dr. Tjaša Pogačar z Biotehniške fakultete pa je kot zadnja predavateljica govorila o prilagoditvah, ki so/bodo zaradi podnebnih sprememb pomembne pri rastlinski pridelavi in predstavila številne praktične ukrepe prilagajanja v rastlinski pridelavi hrane, ki se že izvajajo tudi pri nas.

Dr. Tjaša Pogačar.

Dr. Tjaša Pogačar.

Podnebni seminar je zaokrožila okrogla miza, ki je pod drobnogled vzela pregled aktualnega stanja in načrte oziroma napovedi za prihodnost. V razpravi, ki jo je povezoval Aljoša Petek, so spregovorili Andrej Gnezda (Mope), Petra Repnik (DRSV), dr. Maja Simoneti (IPoP), dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta) in aktivistka Maša Cvetežar. Med drugim so govorke in govorci razmišljali, kje in kako je Slovenija (lahko) zgled ostalim in deluje preventivno ter ne le zasleduje minimalnih ciljev, ki jih postavlja EU.

Okrogla miza.

Okrogla miza je sklenila podnebni seminar Komu zvoni: Smo pripravljeni na podnebne spremembe?

Posnetek celotnega seminarja si lahko ogledate tukaj:

Na tem mestu objavljamo predstavitve govork in govorcev: 

Andrej Gnezda (Mope): Kaj prinašajo Podnebni zakon in nove strateške podlage?

Petra Repnik (DRSV): Projekti za zmanjševanje poplavne ogroženosti in prilagajanje na podnebne spremembe

Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani): Upravljanje voda v luči prihajajočih sprememb

Maja Simoneti (IPoP): Načrtovanje in upravljanje prostora za prihodnost

Žiga Malek (Team Europe Direct): Prilagajanje na podnebne spremembe skozi rabo tal

Nataša Beltran (Stritih d.o.o.): Krepitev podnebne odpornosti infrastrukture in Misija EU prilagajanja na podnebne spremembe

Aljoša Petek (PIC): Strateške in pravne podlage prilagajanja na podnebne spremembe

Maša Kovič-Dine (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani): Podnebne tožbe po svetu

Tjaša Pogačar (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani): Vplivi podnebnih sprememb na rastlinsko pridelavo in kako se odzvati

PIC navedene aktivnosti izvaja v okviru projekta Discussions and Actions on Climate and Environment (DACE), na katerem sodeluje z mrežo Justice & Environment.

Projekt financira Evropska unija.

______________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION: 

Actions for the future, which will undoubtedly be shaped by climate change, water management and flood safety, sustainable land-use planning, climate resilience, climate action and, among other things, fair transition and the responsibility that different groups in society have to combat climate change. These were the topics of lectures and discussions that were the focus of climate seminar “For whom the bell tolls: Are we ready for climate change?”. The seminar took place on Wednesday 21 February 2024 at the EU House in Ljubljana and was attended by around 50 people.

At the seminar, there were ten speakers. Andrej Gnezda, director general of the Directorate for Climate Policy, was the first to speak about the measures being prepared by the Ministry of Environment, Climate and Energy to address climate change. This lecture was followed by a presentation about development of flood safety by Petra Repnik from the Slovenia Water Agency and presentation by Dr Barbara Čenčur Curk from the Faculty of Natural Sciences and Engineering, who spoke about the changes in water management that will be crucial in the future due to climate change.

Dr Maja Simoneti from institute IPoP then spoke about spatial governance, and Dr Žiga Malek from the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Vienna spoke about inefficient land use and its impacts, especially in terms of food production.

After a short break with snacks Nataša Stritih from Stritih, Consulting for Sustainable Development d.o.o., spoke about climate resilience and the activities of the EU Adaptation Mission. Moreover, two jurists – Dr Maša Kovič-Dine from the Faculty of Law and Aljoša Petek from PIC – focused on the intersection of law and climate change. While Dr Kovič-Dine presented the most important or/as well as the most high-profile cases of climate litigation, Petek presented the legal and policy frameworks that guide climate change adaptation at national, EU and international level.

Student and activist Maša Cvetežar then spoke about just transition. Last but not least, Dr Tjaša Pogačar from Biotechnical Faculty talked about the adaptations that are/will be important in crop production due to climate change. She presented a number of practical adaptation measures in food crop production that are already being implemented in Slovenia.

The seminar concluded with a panel discussion that focused on current situation and plans or projections for the future. Discussion was moderated by Aljoša Petek and the speakers were: Andrej Gnezda, Petra Repnik, Dr Maja Simoneti, Dr Barbara Čenčur Curk and Maša Cvetežar. Among other things, the speakers talked about how Slovenia can be an example for others and can act preventively and not only pursue the minimum targets set by the EU.

The seminar was recorded and the video is available HERE.

The PIC carried out the mentioned activities within the framework of the Discussions and Actions on Climate and Environment (DACE) project, on which it cooperates with the Justice & Environment network.

Full event report is accessible HERE.

The project is financed by the European Union.