Polno ime projekta: LINK – Linking Information for Adaptive and Accessible Child-Friendly Courts (CERV-2022-DAPHNE)

Dolžina projekta: dve leti (1. junij 2023 – 31. maj 2025)

Ozadje:

Otroci z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi, ki v kazenskih postopkih nastopajo v vlogi žrtvi, se soočajo s preprekami, ki jim preprečujejo aktivno in učinkovito sodelovanje v procesu. To vključuje fizične prepreke (dostop do sodišč), komunikacijske prepreke ter manko ukrepov za njihovo zaščito, pravne pomoči in pravnega zastopništva. Vzrok za to so vrzeli in ovire v zakonodaji, pomanjkanje usposobljenosti strokovnjakov, zaposlenih na področju kazenskega pravosodja, in neprilagojena arhitektura stavb.

Opis projekta:

Projekt stremi k izboljšanju dostopnosti in integraciji sistemov zaščite otrok v kazenske postopke, v katere so vključeni otroci, predvsem otroci z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi. Prizadevamo si za proces odločanja, ki bo prilagojen oviranosti, starosti in spolu – vse z namenom zaščite in podpore otrok, ki so žrtve.

Projekt zasleduje dva glavna cilja:
1.  Izgradnjo oz. krepitev zmogljivosti strokovnjakov na področju kazenskega pravosodja z namenom zagotoviti, da otroci z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi, ki so žrtve, ne bodo diskriminirani.
2. Optimizacijo ali razvoj integracije sistemov za zaščito otrok v kazenske postopke.

Cilje bomo zasledovali s kombinacijo naštetih aktivnosti:

 • Ugotavljanje/prikaz obstoječih oz. pomanjkljivih informacij ter priporočil o otrocih z oviranostmi. To vključuje poglobljeno analizo postopkov obveščanja, podpore in zaščite v kazenskem pravosodju, ki zadevajo otroke, ki so žrtve. Prav tako bomo identificirali zahteve, vezane na dostopnost, sodelovanje in učinkovitost.
 • Razvoj načrta za tehnološki sistem, ki bo dostopen in otrokom prijazen. Temeljil bo na obstoječem sistemu za arhiviranje in vodenje primerov ter bo omogočil sodelovanje otrok z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi, ki so žrtve, ter uporabnikov nadomestne in dopolnilne komunikacije (NDK) v kazenskih postopkih.
 • Aktivnosti oz. usposabljanja za izgradnjo oz. krepitev zmogljivosti strokovnjakov na področju kazenskega pravosodja in drugih relevantnih deležnikov o tem, kako glede na starost in spol ustrezno poskrbeti za potrebe otrok z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi, ki so žrtve (vključno z uporabniki NDK).
 • Organizacija nacionalnih posvetovalnih odborov in okroglih miz ter mednarodnih konferenc za ozaveščanje o rezultatih projekta in kar se da široko vključitev civilne družbe, strokovnjakov s področja kazenskega pravosodja in otrok z oviranostmi.

Države, v katerih se projekt izvaja: Bolgarija, Češka, Litva, Portugalska, Italija, Slovenija.

Pravno ozadje:

Projektni cilji in aktivnosti temeljijo na mednarodnih standardih in standardih EU na področju dostopa do pravnega varstva, pravic ljudi z oviranostmi in pravic otrok. Več informacij o okviru pa je na voljo v naslednjih dokumentih:

 1. Konvencija ZN o pravicah invalidov oz. konkretno:
  Splošni komentar št. 1 –  člen 12: enakost pred zakonom
  Splošni komentar št. 2 – člen 9: dostopnost
  Splošni komentar št. 6 o enakosti in preprečevanju diskriminacije
 2. Konvencija ZN o otrokovih pravicah oz. konkretno:
  Splošni komentar št. 12 o pravici otrok, da so slišani

Partnerji:

Validity Foundation (koordinator projekta, Madžarska)

APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portugalska)

CNR – Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija)
Fenacerci – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (Portugalska)

KERA Foundation (Bolgarija)

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Mental Health Perspectives (Litva)

SL Consult – Sabine Lobnig (Avstrija)

SPMP CR – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České Republice ZS (Češka)

Terre des Hommes Hungary (Madžarska)

VSE – Victim Support Europe (Belgija)

Projekt sofinancira EU. Ne glede na to pa izražena stališča in mnenja avtorjev_ic po nujnosti ne odražajo stališč in mnenj EU ali Evropske komisije. Zanje ne odgovarja niti EU niti organ, ki je dodelil sredstva.