Diskriminacijo prepovedujejo številni temeljni (mednarodni) dokumenti o človekovih pravicah. Tudi Listina EU o temeljnih pravicah, ki pravi: “Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.”*

Pomembno je, da prepoved diskriminacije kogarkoli in boj zoper njo ostajata visoko na lestvici prioritet držav članic EU in Unije. Zato nikakor ni vseeno, kdo bo 9. junija izvoljen v Evropski parlament. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

*Listina EU, 21. člen

Avtorica ilustracije: Sidsel Sørensen/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.