Socialna varnost, socialna pomoč ter varovanje zdravja. To so le tri področja človekovih pravic, ki jih varuje Listina EU.

Socialna varnost in varovanje zdravja ljudi morata ostati ključni nalogi odločevalcev ne le na nacionalni, ampak tudi na evropski ravni. Kdo bo na ravni Unije (so)oblikoval politike o socialnem varstvu in zdravstvu, je odvisno tudi od tebe. Izbira bo 9. junija tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

Avtorica ilustracije: Anne van den Boogaard/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.