Listina EU o temeljnih pravicah govori tudi o varstvu okolja. Pravi: “V politike Unije je treba vključiti visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja.”*

V dobi podnebnih sprememb, ko že zelo dobro čutimo njihove posledice, je pomembno, da bodo okoljske in podnebne politike v prihodnje preudarne in učinkovite.

Ne pozabi – 9. junija bomo odločali tudi o prihodnjih politikah glede varstva okolja. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

*37. člen Listine EU

Avtorica ilustracije: Eija Vehviläinen/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.