V četrtek, 15. februarja 2024, je odvetniška pisarna Senica v imenu skupine nevladnih organizacij – med njimi je tudi PIC s projektom Pravna mreža za varstvo demokracije – na Upravno sodišče RS vložila tožbo zaradi razveljavitve Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju (razpis).

Nevladne organizacije smo v preteklih tednih večkrat opozorile, da sklep o razveljavitvi razpisa, ki je bil sredi januarja 2024 objavljen v Uradnem listu RS, nima učinka na posamezne sklepe o izboru na razpisu, ki smo jih pred tem organizacije že prejele in niso bili razveljavljeni. V začetku februarja smo se predstavniki nevladnih organizacij, prejemnic sklepov o izbiri, prav tako sestali z ministrom za javno upravo Francem Propsom – ta je nastalo situacijo obžaloval, vendar je zagovarjal odločitev o razveljavitvi razpisa, pri čemer se je skliceval na dolgotrajnost revizijskih postopkov.

Nevladne organizacije smo po pozivih in pogovorih z ministrstvom za javno upravo, ki niso prinesli napredka pri odpravljanju nezakonitosti, zoper državo vložile tožbo na Upravnem sodišču RS, saj menimo, da je ministrstvo pri razveljavitvi razpisa napačno uporabilo materialno pravo, ki ureja izvedbo javnih razpisov, in kršilo pravila postopka.

Ministrstvo za javno upravo se je pri razveljavitvi razpisa sklicevalo na 106.i člen Zakona o javnih financah in 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, pri čemer pa navedeni določbi, enako kot preostale določbe v omenjenih dokumentih, ne predvidevata razveljavitve razpisa. Predvsem pa razveljavitev razpisa ni predvidena v primeru, ko so bili prejemniki sredstev že izbrani s sklepi o izbiri. S tem je bil med drugim kršen 4. odstavek 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Pravila postopka izvedbe javnega razpisa pa je ministrstvo kršilo tudi, ko izbranih organizacij istočasno s posredovanjem sklepa o izbiri ni pozvalo k sklenitvi pogodbe, kot to predvideva zgoraj omenjeni pravilnik (228. člen).

Nevladne organizacije prav tako ocenjujemo, da je ministrstvo z izdajo sklepa o razveljavitvi razpisa ravnalo arbitrarno in je poseglo v pravico do enakega varstva pravic – to predvideva 22. člen Ustave RS, ki med drugim vključuje tudi prepoved samovoljnega ravnanja nosilcev javne oblasti. Da je ministrstvo v primeru razveljavitve razpisa ravnalo samovoljno, med drugim menimo zato, ker za razveljavitev razpisa ni imelo ustrezne podlage.

Nevladne organizacije pričakujemo, da bo Upravno sodišče RS sklep ministrstva za javno upravo o razveljavitvi Javnega razpisa prepoznalo kot nezakonitega in ga v celoti odpravilo. Na ta način bodo odpravljene kršitve pravic nevladnih organizacij, ki smo prejele sklepe o izbiri na razpisu, prav tako pa bi taka sodba pripomogla k preprečevanju takšnih kršitev v prihodnje.

Naslovna fotografija: Dnevnik