Namen in cilji projekta: Namen projekta je krepitev ozaveščenosti in zagovorništva glede povezanosti podnebne in biodiverzitetne krize in njunega reševanja ter pomena na naravi temelječih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam.

Cilji projekta:

  • Informiranje in ozaveščanje o povezanosti podnebne in biodiverzitne krize in njunega reševanja kot o pomembnih prioritetah;
  • boljše zagovorništvo in opolnomočenje NVO in strokovne javnosti glede pomena na naravi temelječih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje nasprotij pri uvajanju teh rešitev;
  • oblikovanje konkretnih na naravi temelječih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe na področju celinskih vodnih okolij.

Izvajalca projekta: PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Trajanje: 2 leti (junij 2024 – junij 2026)

Znesek in financer: 179.990 EUR, Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe

Opis aktivnosti: 

Ozaveščenost in zagovorništvo o pomenu biodiverzitete in na naravi temelječih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe bomo krepili z intenzivnim informiranjem prek spletnih strani partnerjev, pripravili bomo serijo webinarjev o povezanosti podnebne in biodiverzitetne krize in učno orodje za učitelje osnovnih šol na to temo. Hkrati bomo spremljali aktualno dogajanje glede uveljavljanja Uredbe o obnovi narave in priprave nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Za svetovanje glede teh vprašanj bomo tudi intenzivno promovirali Zeleno svetovalnico.

Koncept na naravi temelječih rešitev bomo poskušali razjasniti z uporabo mednarodnih opredelitev in študij, za ugotavljanje stanja razumevanja teh na nacionalni ravni pa bomo izvedli širšo anketo, predvsem v strokovni javnosti, in nacionalni posvet. Na tej podlagi bomo, kot komplementarni pripomoček obstoječim nacionalnim usmeritvam za praktike, oblikovali priročnik za načrtovanje na naravi temelječih rešitev za večjo odpornost celinskih vodnih ekosistemov.

Eden od pomembnih elementov na naravi temelječih rešitev glede odpornosti celinskih voda so tudi gozdovi. Raziskali bomo vlogo varovanih gozdov za prilagajanje na podnebne spremembe ter v zvezi s konkretnim izbranim območjem pripravili predlog za razglasitev novih varovalnih gozdov. Na podlagi teh izkušenj bomo pripravili tudi usmeritve za druge za pripravo takih predlogov.

V procesu nujnega ukrepanja glede podnebnih sprememb in biodiverzitete na nacionalni ravni je ključno zmanjševanje nasprotij med človekovimi dejavnostmi (gospodarstvo, kmetijstvo) in podnebnimi ukrepi ter ohranjanjem in obnavljanjem narave. Temu bomo posvetili precej pozornosti in se aktivno vključili v razpravo glede akcijskega programa prednostnih območij za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, ki bo v tem času ter pripravili usmeritve za zmanjševanje konfliktov med pridelavo hrane in varstvenimi režimi območij Natura 2000.