FORGOT YOUR DETAILS?

Nevladne organizacije pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok, vključno z migrantskimi otroki, kot presečne teme novega strateškega dokumenta na področju otrokovih pravic

by / Thursday, 22 December 2016 / Published in Aktualno clovekove-pravice

V letošnjem letu se izteka aktualni nacionalni strateški dokument na področju otrok in mladine – Program za otroke in mladino 2006–2016. Nevladne organizacije pozdravljamo odločitev Ministrstva o vključujočem pristopu pri oblikovanju novega strateškega dokumenta. S ciljem zagotovitve dejanskega enakega uživanja pravic vseh otrok, ne glede na njihove osebne okoliščine, je ključnega pomena, da so v novem strateškem dokumentu ranljive skupine otrok vključene kot presečna tema dokumenta, med ranljivimi skupinami otrok pa glede na spremenjene okoliščine na nacionalni ravni vključene vse skupine migrantskih otrok (migrantski in begunski otroci ter mladoletni prosilci za azil).

Vsak otrok ima pravico do varnega okolja, ki mu zagotavlja uresničevanje in uživanje pravic brez diskriminacije, kar pogojuje ukrepe pozitivne diskriminacije za ranljive skupine otrok. Aktualen Program za otroke in mladino 2006–2016 kot ranljive skupine otrok – ki jih opredeljuje s politiko posebne družbene skrbi – opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, otroke ter mladino etnične skupnosti (Romi), otroke in mladino brez spremstva ter otroke z odklonskim vedenjem. Ob tem, da nevladne organizacije v aktualnem Programu za otroke in mladino 2006–2016 pozdravljamo prepoznano potrebo po ukrepih pozitivne diskriminacije oziroma politike posebne družbene skrbi za ranljive skupine otrok, menimo, da je oblikovanje novih strateških dokumentov priložnost za vključujoč pristop, ki bo zagotavljal dejansko enakost vseh otrok brez diskriminacije, z vključevanjem ranljivih skupin (vključno z migrantskimi in begunskimi otroki ter mladoletnimi prosilci za azil) kot presečne oziroma horizontalne teme pri vseh programskih področjih, kar bo omogočalo zagotavljanje najboljšega interesa otrok in celovito uresničevanje njihovih pravic.

Ob tem Ministrstvo pozivamo, naj v nov strateški dokument na področju otrokovih pravic ustrezno vključi mehanizme preverjanja uresničevanja strategije in odgovornosti akterjev. Sodelovanje vladnih struktur in vseh deležnikov je namreč ključno, da se otrokom zagotovi celotna paleta storitev ter zaščita celotnega spektra pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

v imenu:

–      Amnesty International Slovenije

–      Društva Center za pomoč mladim

–      Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi

–      Društva Mozaik – društva otrok

–      Društva Odnos

–      Društva SPREMEMBA.si

–      Društva za nenasilno komunikacijo

–      Društva za Združene narode za Slovenijo

–      HUMANITAS, Društva za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti

–      Jezuitskega združenja za begunce Slovenije

–      Mirovnega inštituta

–     OVCA, Društva za ozaveščanje in varstvo – Centra antidiskriminacije

–      SLOGA – platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

–      Slovenske filantropije

–      Slovenske fundacije za UNICEF

–      Središča ZIPOM – Središča za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov

–      Zavoda KROG

–      Zavoda POVOD

–      Združenja za razvoj organizacij in posameznika Ju3 – Foruma za enakopraven razvoj

–      Zveze prijateljev mladine Slovenije

TOP