Poslanstvo

Poslanstvo PIC je pomagati posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic ter krepiti vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora preko pravne pomoči, zagovorništva in pravnih analiz.

Vizija

Prizadevamo si za učinkovito varstvo pravic, za spodbujanje razvoja pravne misli in iskanja naprednejših, bolj demokratičnih in bolj humanih rešitev, za krepitev civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij, za vključevanje javnosti v procese odločanja ter enostavnejšo in razumljivejšo zakonodajo.

Delovanje

Delujemo v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, mednarodnimi pogodbami, ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, pri čemer je glavni cilj varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter varstvo okolja, zavzemanje za pravno in socialno državo.

Svoje aktivnosti izvaja skozi nacionalne in mednarodne projekte, ki vključujejo analize domače zakonodaje in primerjalne analize v funkciji spodbud za spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje. Prizadetim ciljnim skupinam in njihovim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin ter varstva okolja pa nudi tudi izobraževanja in svetovanja v skladu s projekti, ki jih izvaja.