FORGOT YOUR DETAILS?

Varovanje okolja

PIC se že od začetka svojega delovanja ukvarja tudi s problemi varstva okolja, predvsem dostopa do informacij, sodelovanja javnosti v postopkih odločanja in varstvu pravic na področju okolja. V ta namen vseskozi opravlja dejavnosti obveščanja, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja v podporo nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam. Od sprejema Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v letu 1998) – Aarhuška konvencija smo si prizadevali za čimprejšnjo ratifikacijo (v letu 2004), po ratifikaciji pa za njeno praktično uresničevanje.

Na področju varstva okolja, v stalnem stiku z okoljskimi nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami, prepoznava problematiko, ki zadeva predvsem pomanjkljivo vključevanje javnosti v postopke odločanja in nezadovoljivo dostopnost do pravnih sredstev na področju varstva okolja in urejanja prostora. S pripombami in predlogi aktivno sodeluje pri pomembnejših predpisih in strateških dokumentih, ki se tičejo varstva okolja ter redno podaja komentarje na relevantno zakonodajo v pripravi.

V bodoče želi razviti pravni center za okolje, ki bi združeval strokovno pravno znanje s področja varstva okolja in urejanja prostora, saj je za izboljšanje sedanjega stanja in učinkov delovanja ter usmerjanje celotne družbe po poti trajnostnega razvoja nujno potrebna aktivna participacija v procesih odločanja na področju okolja in urejanja prostora, tudi z uporabo pravnih možnosti in sredstev v upravnih in sodnih postopkih. Boljša pravna podpora prizadevanjem okoljskim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam ter skupinam posameznikov, ki so praktično edini zagovorniški glas trajnostno naravnanega ravnanja z okoljem kot naravo in prostorom, v katerem živimo in je osnovni pogoj našega bivanja, je nujna.

PIC je v letu 2010 pridobil status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor na podalgi Zakona  o varstvu okolja. PIC je član v mrežah okoljskih organizacij:

Glavne dejavnosti PIC na področju okolja so v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami tako izobraževanje, pravno svetovanje na področju okolja in urejanja prostora ter aktivno spremljanje predpisov s tega področja in predlaganje sistemskih sprememb predvsem za izboljšanje sodelovanja javnosti v procesih odločanja in dostopa do učinkovitih pravnih sredstev, vse v smislu čim boljše implementacije Aarhuške konvencije. Seveda pa je obseg posameznih dejavnosti v določenem obdobju odvisen od pridobljenih projektov.

TOP