FORGOT YOUR DETAILS?

PIC opozarja na neenakopraven položaj zavarovancev, ki so v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno

by / Tuesday, 16 August 2016 / Published in Aktualno clovekove-pravice

V aprilu je Ustavno sodišče odločilo o pobudi za presojo ustavnosti določil Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju o starostni upokojitvi, ki uvajajo pojem pokojninske dobe z dokupom in brez dokupa. Predlagatelji pobude so namreč menili, da ureditev ogroža pravice brezposelnih zavarovancev in zavarovancev, zaposlenih za krajši delovni čas, ki so se kljub izredno skromnim prejemkom prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje ter redno plačevali prispevke, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine. Vendar je Ustavno sodišče odločilo, da je ureditev skladna z Ustavo Republike Slovenije. »Z uveljavitvijo novega zakona se je zavarovancem, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno, datum upokojitve znatno oddaljil, prispevek za prostovoljno vključitev v zavarovanje se je povišal, poleg tega pa je z uvedbo pojma pokojninske dobe z dokupom in predčasne pokojnine tem zavarovancem višina (bodoče) pokojnine zmanjšala zaradi malusov,« pojasnjuje Sanja Jablanović s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, in dodaja:. »S tem je pod vprašaj postavljeno upoštevanje načela enakosti, saj ni ni tehtnega razloga za razlikovanje med zavarovanci glede na podlago za vključitev v obvezno zavarovanje. Vsi, tako tisti, ki so v obvezno zavarovanje vključeni obvezno, kot tisti, ki so se vanj vključili prostovoljno, plačujejo prispevke.«

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-246/13-44 z dne 21. aprila 2016 odločilo o pobudi za presojo ustavnosti, ki sta jo med ostalimi vložila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije že 21. oktobra 2013. Pobuda se je nanašala na presojo četrtega in petega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki urejata starostno upokojitev, določata pogoj potrebne pokojninske dobe za starostno upokojitev ter uvajata pojem pokojninske dobe z dokupom in brez dokupa. Za starostno upokojitev je namreč potrebno kumulativno izpolniti oba pogoja – starosti in pokojninske dobe. Splošen pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moškega in žensko je 65 let starosti ter (vsaj) 15 let pokojninske dobe. Zakon pa omogoča tudi, da se zavarovanci, ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe, upokojijo pri nižji starosti, in sicer 60 let. Vendar omenjena odstavka 27. člena ZPIZ-2 uvajata dva različna pojma: pokojninsko dobo z dokupom in pokojninsko dobo brez dokupa. Tako velja, da se starostno upokoji zavarovanec, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa in 60 let starosti. Tak zavarovanec je upravičen do prejemanja polnega zneska starostne pokojnine. Po drugi strani pa se lahko zavarovanec, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe z dokupom in 60 let starosti, upokoji predčasno (in ne starostno) ter je s tem upravičen do predčasne pokojnine. To pomeni, da se mu od odmerjene starostne pokojnine odštejejo odbitki (malusi), ki so trajni, in starostna pokojnina, zmanjšana za maluse, je predčasna pokojnina, do katere je zavarovanec upravičen. Odbitek znaša 0,3 % pokojnine za vsak mesec, ki zavarovancu manjka do 65. leta starosti. Za pokojninsko dobo z dokupom pa se po novem šteje tudi prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

In ravno to je bil predmet presoje ustavnosti, saj so bili predlagatelji mnenja, da nova ureditev ni v skladu z načelom varstva zaupanja v pravo in ogroža pravice brezposelnih zavarovancev ter zavarovancev, zaposlenih za krajši delovni čas, ki so se kljub izredno skromnim prejemkom prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje in redno plačevali prispevke, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine. Vendar so z uveljavitvijo ZPIZ-2 ti zavarovanci ostali brez pričakovane pravice do starostne pokojnine na podlagi tako plačanih prispevkov.

Pa vendarle po presoji Ustavnega sodišča zakonska določila niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Zakonska ureditev mora posamezniku zagotavljati socialno varnost in njegovo enakost pred zakonom, ob upoštevanju temeljnega načela o Republiki Sloveniji kot pravni ter socialni državi. Glede spreminjanja prej zakonsko določenih pravic oziroma pogojev za njihovo uveljavitev z učinkom za naprej velja, da ne nasprotuje Ustavi, če je pri tem spoštovano načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel pravne države in če s tem nista hkrati prizadeti pravica do socialne varnosti ter enakost zavarovancev pred zakonom.

»Z uveljavitvijo novega zakona se je zavarovancem, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno, datum upokojitve znatno oddaljil, prispevek za prostovoljno vključitev v zavarovanje se je povišal, poleg tega pa je z uvedbo pojma pokojninske dobe z dokupom in predčasne pokojnine tem zavarovancem višina (bodoče) pokojnine zmanjšala zaradi malusov,« pojasnjuje Sanja Jablanović s PIC, in dodaja: »S tem je pod vprašaj postavljeno upoštevanje načela enakosti, saj ni ni tehtnega razloga za razlikovanje med zavarovanci glede na podlago za vključitev v obvezno zavarovanje. Vsi, tako tisti, ki so v obvezno zavarovanje vključeni obvezno, kot tisti, ki so se vanj vključili prostovoljno, plačujejo prispevke.« Vendar Ustavno sodišče, ki je o vprašanju podalo zadnjo besedo, stoji na stališču, da je tovrstno razločevanje, s katerim zakonodajalec zasleduje dopustne cilje, bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti. V pogojih neugodne demografske, gospodarske in finančne situacije ter ob trajajoči nezmožnosti sistema obveznega pokojninskega zavarovanja, da zagotavlja pravice iz lastnih sredstev (prispevkov), je zakonodajalec sistem reformiral s ciljem zagotoviti njegovo dolgoročno finančno vzdržnost ter dostojno višino pokojnin. Za dosego teh ustavno utemeljenih ciljev je med drugim spremenil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in uvedel novo pravico, pravico do predčasne pokojnine, ter s tem prilagodil pravo spreminjajočim se družbenim razmerjem.

Dodatne informacije: Sanja Jablanović (01 521 18 88 oz. sanja.jablanovic@pic.si)

Sporočilo za javnost

TOP