1.     člen
Namen

Ena temeljnih nalog PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je varstvo človekovega dostojanstva. Zaščita uporabnikov storitev pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo je ena temeljnih predpostavk pri izvajanju te naloge.

2.     člen
Veljavnost

Politika zavoda glede spolnega izkoriščanja in zlorabe velja za vse zaposlene v zavodu, ne glede na posebnosti njihovih pogodb o zaposlitvi, ter za osebe, ki z zavodom sodelujejo v okviru prostovoljskega ali študentskega dela.

3.     člen
Pogodbeniki in partnerji

PIC od vseh naročnikov in partnerjev zahteva izvajanje politike nične tolerance glede spolnega izkoriščanja in zlorabe ter proaktivno delovanje v smislu preventive in odzivanja na tovrstne kršitve.

4.     člen
Prepoved spolnega izkoriščanja in zlorabe

Vsakršno spolno izkoriščanje in zloraba je strogo prepovedana. PIC izvaja politiko nične tolerance do pojavov spolnega izkoriščanja in zlorabe, kot jih definira delovna in kazenska zakonodaja

Prepovedana je vsakršna izmenjava denarja, zaposlitve, dobrin ali storitev za spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje ter druge oblike ponižujočega ali izkoriščajočega vedenja, vključujoč tudi spolna razmerja z osebami mlajšimi od 18 let. Prav tako je prepovedano pogojevanje storitev z navedenim.

5.     člen
Opredelitev spolnega izkoriščanja in zlorabe

(1) Spolno izkoriščanje je vsaka dejanska zloraba ali poskus zlorabe ranljivega položaja, razlike v moči ali zaupanja za spolne namene, ki med drugim vključuje tudi denarne, družbene ali politične koristi iz spolnega izkoriščanja drugih.

(2) Spolna zloraba je vsak dejanski spolni kontakt ali poskus spolnega kontakta, ki je posledica prisile, grožnje ali prevare s pomočjo avtoritarnega razmerja, ne glede na starost storilca in žrtve.

6.     člen
Zaščita pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo

Razmerja spolne narave med zaposlenimi PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter uporabniki storitev PIC so zavoljo zaščite uporabnikov storitev močno odsvetovana, saj temeljijo na neenakem razmerju moči, še posebej kadar gre za pripadnike ranljivih skupin. Tovrstna razmerja z mladoletnimi osebami pa so zaposlenim Centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja izrecno prepovedana.

7.     člen
Preprečevanje, informiranje in ozaveščanje

PIC bo z ozaveščanjem in informiranjem vseh zaposlenih preprečeval pojav spolnega izkoriščanja in zlorabe.

Zavoljo preprečevanja bo vsaka oseba, ki dela v okviru zavoda, ne glede na njen položaj ali vrsto pogodbe o zaposlitvi, prejela potrebne informacije o politiki zavoda v zvezi s spolnim izkoriščanjem in zlorabo. Te informacije bodo posredovane vsem zaposlenim, vključene pa bodo tudi v uvajanje v delo za osebe, ki se bodo na novo zaposlile. V ta namen sprejme vodstvo zavoda Smernice za izvajanje politike o zaščiti uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo.

S podpisom Izjave o zavezanosti politiki za zaščito uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo vse zaposlene osebe potrdijo, da so seznanjene s pričujočo Politiko o zaščiti uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem ali zlorabo, s Smernicami za izvajanje politike o zaščiti uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem ali zlorabo ter Kodeksom etičnih načel PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Zaposleni PIC se s podpisom zavežejo, da bodo spoštovale dostojanstvo uporabnikov storitev PIC ter jih po svojih najboljših močeh zaščitile pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo.

Uporabniki storitev PIC so v veliki meri pripadniki ranljivih skupin. Zavoljo njihove zaščite PIC v postopku zaposlovanja oseb, ki bodo pri delu v neposrednem stiku s pripadniki ranljivih skupin, opravi preverbo kandidatov za zaposlitev. Kandidat za zaposlitev poda izjavo, da:

– mu nikdar niso bile izrečene sankcije (disciplinske, administrativne ali kazenske) iz naslova spolnega izkoriščanja ali zlorabe,

– da nikdar ni prekinil delovnega razmerja z namenom izogibanja postopku ugotavljanja spolnega izkoriščanja ali zlorabe ali zavrnil sodelovanja v postopku ugotavljanja spolnega izkoriščanja ali zlorabe. Na podlagi soglasja kandidata PIC navedbe preveri tudi pri kandidatovih preteklih delodajalcih.

8.     člen
Naloge zaposlenih

Odgovornost vseh zaposlenih je, da pomagajo zagotoviti delovno okolje, v katerem je človekovo dostojanstvo spoštovano. Vsi zaposleni, še posebej pa vodstveno osebje, si morajo prizadevati za delovno okolje brez spolnega izkoriščanja in zlorabe ter spoštovanje kodeksa etičnega vedenja PIC.

Vsaka zaposleni si mora po svojih najboljših močeh in zmožnostih prizadevati, da žrtvi pomaga iz situacije spolnega izkoriščanja ali zlorabe.

Ob zaposlitvi se mora vsak zaposleni obvezno udeležiti izobraževanja glede spolnega izkoriščanja in zlorabe (PSEA). Vsi zaposleni se morajo enkrat letno udeležiti osvežilnega izobraževanja glede spolnega izkoriščanja in zlorabe.

Dolžnost zaposlenih je, da dejanja ali sum na dejanja spolnega izkoriščanja ali zlorabe prijavijo vodstvu PIC, tako zoper zaposlene PIC, kot tudi druge osebe. PIC se zavezuje k podpori žrtvam tovrstnih dejanj in zaščiti tistih, ki so prijavo podali (žrtev ali prič) pred vsemi oblikami maščevanja.

9.     člen
Prijava spolnega izkoriščanja ali zlorabe

Prijavo o spolnem izkoriščanju ali zlorabi lahko poda žrtev, zaposleni, prostovoljec, stranka ali naročnik, obravnavajo pa se tudi anonimne pritožbe.

Uporabnik storitev lahko prijavo poda v jeziku, ki ga razume. PIC zagotovi prevod prijave, prav tako pa prevajanje zagotavlja tudi skozi celoten postopek.

Prijava se odda v pisni obliki, za katero šteje tudi pritožba oddana preko e-pošte ali preko spletne strani PIC-a www.pic.si ali z uporabo drugih informacijsko komunikacijskih tehnologij (npr. preko telefonske številke 051 681 181). PIC v svojih prostorih namesti nabiralnik za oddajo prijav, enako tudi e-nabiralnik na svojih spletnih straneh.

Prijava se lahko poda tudi preko telefona ali v katerikoli drugi obliki, ki je osebi razpoložljiva glede na njeno starost, nepismenost, posebne potrebe (invalidnost) ali druge specifične potrebe.

Uporabniki storitev lahko podajo prijavo tudi ustno, v jeziku, ki ga razumejo. Svetovalec o tem napravi zaznamek, ki zajema vsebino pritožbe, ob soglasju uporabnika storitev tudi njegove podatke ter navedbo datuma in ure oddane pritožbe. PIC tako za oddajo prijave kot tudi skozi celoten postopek uporabniku storitev zagotovi prevajalca.

Prijavo nato pregleda zaupna oseba, ki opravi predhodno presojo pritožbe. V okviru predhodne presoje pritožbo shrani v varno datoteko, pritožnika obvesti o njenem prejemu, UNHCR obvesti o prejeti pritožbi ter izvede začetno oceno pritožbe.

Začetna ocena pritožbe zajema: ugotovitev, ali bi domnevna dejstva, če bi se izkazala za resnična, pomenila nepravilno ravnanje, ter oceno, ali obstaja razumna verjetnost, da bi preiskava lahko razkrila zadostne dokaze za potrditev ali ovržbo obtožb.

Če se v okviru začetne ocene ugotovi, da bi domnevna dejstva, če bi se izkazala za resnično, pomenila nepravilno ravnanje ter da obstaja razumna verjetnost, da bi preiskava lahko razkrila zadostne dokaze za potrditev ali ovržbo obtožb, zaupna oseba o ugotovitvah obvesti vodstvo. Zaupni osebi je nato dodeljena izvedba preiskave.

V primeru, da se v okviru začetne ocene izkaže, da ugotovljena dejstva ne predstavljajo kršitve, zaupna oseba napiše poročilo in ga predloži vodstvu v pregled. Tudi brez izvedbe preiskave lahko vodstvo priporoči sprejetje ukrepov za zmanjšanje tveganja, kot na primer strožji nadzor nad določenimi dejavnostmi, rotacija osebja, osvežitveno PSEA usposabljanje, kampanja za ozaveščanje uporabnikov storitev itd.

V primeru podaje prijave zoper vodstvo zavoda, se prijava poda imenovani zaupni osebi preko zgoraj navedenih kanalov ali v ustni obliki.

V primeru podaje prijave zoper zaupno osebo, se prijava poda vodstvu preko zgoraj navedenih kanalov ali v ustni obliki.

Podatki o zaupni osebi in vodstvu ter njihovi kontaktni podatki so dostopni na spletni strani.

Informacije o zaščiti pred spolno zlorabo in izkoriščanjem so na voljo na spletni strani PIC, kjer je navedena tudi možnost prevoda dokumenta v jezik bralca.

10. člen
Prepoved povračilnih ukrepov

Žrtev spolnega izkoriščanja ali zlorabe, prijavitelj in druge osebe, ki pomagajo izkoriščani ali zlorabljeni osebi, zaradi ukrepanja ne smejo biti izpostavljeni neugodnim posledicam.

11. člen
Obravnava prijave spolnega izkoriščanja ali zlorabe

(1) Obravnava v primeru prijave s strani uporabnika storitev PIC zoper zaposlenega

PIC prijave pripadnikov ranljivih skupin obravnava še posebej pazljivo, skrbno in zaupno.

Med preiskavo zaupna oseba opredeli očitke in relevantne pravne norme, identificira predmet preiskave, zasliši priče, pridobi in pregleda dokumentacijo in dokaze ter pripravi končno poročilo za vodstvo.

Prijave spolnega izkoriščanja in zlorabe s strani uporabnikov zoper zaposlene na PIC se obravnavajo po enakem postopku kot prijave podane s strani zaposlenih zoper zaposlene, s to razliko, da PIC uporabniku po prijavi zoper zaposlenega na PIC, z namenom zagotavljanja varnosti in transparentnosti postopka, ponudi možnost napotitve na drugo ustanovo za zagotavljanje pomoči žrtvam spolnega in drugega nasilja, ki mu nudi svetovanje, podporo in pomoč v postopku. Če žrtev soglaša, zaupna oseba žrtev glede na njene potrebe in želje napoti na drugo ustanovo. Ustanove za pomoč žrtvam spolnega nasilja so med drugimi Slovenska filantropija, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ključ, Društvo Odnos, Društvo Mozaik, Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja, Človekoljubno dobrodelno društvo Up.

(2) Obravnava v primeru prijave s strani zaposlenih na PIC zoper drugega zaposlenega

Vsakdo, ki pri delu ali v zvezi z delom zazna spolno izkoriščanje ali zlorabo je dolžan domnevnega storilca dejanja in obliko dejanja  prijaviti vodstvu skozi enega od kanalov navedenih v 9. členu. V primeru, da je prijava podana zoper vodstvo, zaupna oseba prijavo posreduje Svetu zavoda, ki opravi predhodno presojo in preiskavo ter izvede potrebne ukrepe. Prijavo zoper zaupno osebo se poda vodstvu, ki v takšnem primeru prevzame vodenje postopka.

Naloga vodje postopka je, da zadevo razišče. Vodja postopka mora opredeliti obtožbe in relevantne pravne norme, identificirati predmet preiskave, zaslišati priče, pridobiti in pregledati dokumentacijo in dokaze ter pripraviti končno poročilo. Vodstvo pregleda prijavo, pridobi podatke od žrtve (če je znana), prijavitelja (če je znan), domnevnega storilca in prič (če so znane). Poleg tega vodstvo zbere vse dokumente ali dokaze v zvezi s primerom, ki jih imajo vpletene osebe (npr. komunikacijo). Vodja postopka nato napiše poročilo, ki zajema vse razpoložljive podatke o zadevi in ​​poročilo predloži vodstvu. V primeru prijave proti vodstvu se končno poročilo predloži Svetu zavoda. V primeru, da je prijava podana zoper zaupno osebo, poročilo pripravi vodstvo in ga predloži Svetu zavoda.

Razgovori potekajo individualno, pri čemer je zagotovljena zasebnost in zaupnost oseb. PIC med razgovori po potrebi zagotovi prevajanje. Vodja postopka je dolžna opraviti razgovore na naslednji način: pritožnika, žrtev, priče, ki jih navede žrtev, priče, ki jih navede pritožnik, druge priče, ki jih povabi vodja postopka, domnevnega storilca, priče, ki jih navede domnevni storilec. Razgovori se opravijo najkasneje v 3 delovnih dneh od oddaje prijave.

Zaupna oseba pripravi poročilo o postopku in ga posreduje vodstvu. Poročilo vsebuje seznam izvedenih dejanj, med preiskavo zbrane informacije, oceno dokazov, ugotovitve, analizo ugotovitev in sklep. Vodstvo poročilo pregleda, opravi razgovor z vodjo postopka in po potrebi sprejme dodatne ukrepe.

Osebe, ki v imenu PIC vodijo preiskavo, sledijo pristopu, osredotočenemu na žrtev in imajo potrebno znanje o preiskovanju obtožb SEA (pravno ozadje). Zaupna oseba in vodstvo mora opraviti usposabljanje UNHCR o izvajanju preiskav PSEA.

(3) Primeri povezani z osebami, obravnavanimi po Zakonu o mednarodni zaščiti

V primeru prijave spolnega izkoriščanja ali zlorabe osebe, ki je obravnavana po določbah Zakona o mednarodni zaščiti[1], storjene s strani zaposlenega na PIC ali  drugih oseb, je zavod kot podpisnik sporazuma dolžan ukrepati po Standardnih operativnih postopkih za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti[2].

Vodstvo mora UNHCR obvestiti o prijavi, rezultatih preiskave in sprejetih ukrepih.

12. člen
Varstvo zasebnosti

PIC prijave pripadnikov ranljivih skupin obravnava še posebej pazljivo, skrbno in zaupno.

Vodstvo, zaupna oseba in osebje PIC, vključeno v primer, morajo zagotoviti, da je postopek obravnave prijave spolnega izkoriščanja in zlorabe zaupen in da sta osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve, prijavitelja, prič in domnevnega storilca, v celoti zaščitena.

V primeru, da žrtev ne želi razkriti svoje identitete, je to treba spoštovati, poročilo pa ne sme vključevati navedbe imena žrtve.

Domnevni storilec ima pravico do vpogleda v povzetek dejstev, zbranih s preiskavo. Vodja postopka zagotovi povzetek, ki vključuje anonimizirane podatke.

13. člen
Vrste ukrepov

Spolno izkoriščanje in zloraba predstavljata kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. V primeru spolnega izkoriščanja in zlorabe storjene s strani zaposlenega lahko delodajalec uvede disciplinski postopek ali začne s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi skladno z določili zakona.

14. Člen
Ukrepanje

Če vodstvo na podlagi ugotovitev preiskave meni, da obstajajo jasni in prepričljivi dokazi, da je do spolnega izkoriščanja ali zlorabe prišlo, v 15 dneh določi vrsto ukrepa zoper povzročitelja. Vodstvo o vrsti ukrepa odloči samostojno, upoštevaje težo in naravo kršitve. V primeru, da je storilec vodstvo, odločitev sprejme Svet zavoda PIC.

V primerih suma, da je prišlo do kršitve spolne nedotakljivosti, ki je kot kaznivo dejanja opredeljena v Kazenskem zakoniku, delodajalec nemudoma obvesti policijo ali pristojno državno tožilstvo.

Če želi žrtev ali storilec po končani preiskavi in ​​izvedenih ukrepih postopek nadaljevati, ju vodstvo napoti v pisarno za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem sodišču.

15. člen
Postopki po drugih sporazumih

V primerih, ko zaposleni PIC ali njihovi sodelavci zaznajo primere spolne zlorabe ali izkoriščanja izven okoliščin, določenih s tem zakonom, in je zavod podpisnik drugih aktov, dokumentov in sporazumov s tega področja, zavod ravna v skladu z njihovimi določbami.

16. člen
Smernice za izvajanje politike preprečevanja spolnih zlorab in izkoriščanja

Smernice za izvajanje politike preprečevanja spolnih zlorab in izkoriščanja so priložene temu dokumentu in podrobneje določajo postopke obravnave posameznih primerov.

[1] Zakon o mednarodni zaščiti, Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo
[2] Standardni operativni postopki za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nailja in naslja na podlagi spola, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov