FORGOT YOUR DETAILS?

Pomembnejši pretekli projekti

 • Izdelava analize »Investigation of the Legal, Policy and Institutional Feasibility of Establishing a Durable River Protection Mechanism (“DRPM”) in Slovenia (2019, za WWF Adria).
 • Izvajanje zagovorništva na področju podnebnih sprememb za določitev ambicioznih nacionalnih ciljev in učinkovitih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb po Pariškem sporazumu (finančna podpora Logi5 fundacija 2018-2019).
 • Izvajanje projekta Zagovorniki okolja, s katerim je bila vzpostavljena brezplačna neodvisna pravna svetovalnica – zelena svetovalnica za splošno javnost za vprašanja s področja varstva okolja in prostora, prenovljena spletna stran Zagovorniki okolja, na kateri so predstavljeni vsi postopki varstva okolja in urejanja prostora (projekt sta v letu 2018-2019 sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor).
 • Projeket Zagovorniki okolja (2018, 2019): PIC v partnerstvu z IPoP med aprilom 2018 in januarjem 2019 izvaja projekt »Zagovorniki okolja«, ki je okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Rezultati projekta bodo v pomoč odločevalcem pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje, koristili pa bodo tudi strokovni javnosti, investitorjem in drugim akterjem v procesih urejanja prostora. Projekt »Zagovorniki okolja« sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe). Izvedba projekta Zagovorniki okolja, v katerem je bila v partnerstvu z IPoP nadgrajena spletna stran Zagovorniki okolja, z delovanjem je začela Zelena svetovalnica in izdano je bilo Berilo za trajnostno urejanje prostora (2018-19).
 • Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (2016, 2017): PIC je kot partner koordinatorju Focusu, društvu za sonaravni razvoj, sodeloval v projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je bil prispevati k prehodu v nizkoogljično družbo. Vloga PIC je bila skrb za razjasnitev pravnih vidikov skupnostnih praks.
 • Sodelovanje v projektu Mreže za prostor –  pravno svetovanje, zakonodajne pobude, oblikovanje pripomb na predpise za člane mreže in NVO s področja urejanja prostora (2014 -2015).
 • Sodelovanje v projektu mreže Plan B za Slovenijo – pravno svetovanje, zakonodajne pobude, oblikovanje pripomb na predpise za člane mreže in NVO s področja varstva okolja (2014-2015).
 • Projekt  Zagovorniki okolja (sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške, sklada za nevladne organizacije) – se je izvajal  v partnerstvu med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, IPoP Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj. Skozi projekt se je oblikovala mreža zagovornikov okolja, modul pravnega okoljevarstvenega izobraževanja in okrepila vsebinska povezava med NVO s področja varstva okolja in NVO s področja urejanja prostora. Zagovorniki okolja tudi po končanem projektu izvajajo podporo NVO s področja varstva okolja in urejanja prostora (2014-2015).
 •  Izdelava dveh študij primera v okviru projekta »Raising awareness of CSR instruments and building capacity in CSOs and Trade Unions in selected new member states« za Ekologicky pravni servis, Češka: raziskava družbene odgovornosti tujih korporacij, ki delujejo na področju novih članic EU – primer Tobačna Ljubljana in Sogefi (2006).
 • Uvajanje mediacije na področje okolja 2006-2007 (sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor): izvedba izobraževanj o okoljski mediaciji kot sredstvom za mirno reševanje konfliktov ali kot preventiva za vključevanje deležnikov v proces odločanja s tujimi strokovnjaki; izdaja brošure »Okoljska mediacija, Uporabnost Mediacije za mirno reševanje sporov in preprečevanje nastanka sporov na področju okolja«.
 • Izdelava pravne analize Aarhuške konvencije (glede stopnje implementacije v slovenski pravni red); pravne analize SEA direktive; pravne analize ELD direktive; izdelava analize primera v Sloveniji za Aarhuško konvencijo, analiza primera za SEA direktivo za Justice and Environment (2007).
 • Izdelava pravne analize o zakonodjanih predlogih na področju podnebnih sprememb in njihovih pomanjkljivostih za Justice and Environment (2008).
 • Sodelovanje pri dosjeju Spremljanje Aarhuške konvencije – priprava, koordinacija in udeležba na 3. zasedanju pogodbenic Aarhuške konvencije (2008).
 • Usposabljanje oziroma »capacity building« za okoljske NVO in javnost 2008-2009 (sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor): izdaja brošure »Podnebne spremembe – kaj, kako, kdo?«, izvajanje pravnega svetovanja okoljskim nevladnim organizacijam, seminar »Zelena mediacija za trajnostne rešitve posegov v prostor«, seminar »Aktivne NVO – za boljše okolje« za nevladne organzacije; izvedba štirih regionalnih delavnic o vključevanju javnosti v procese odločanja za nevladne organizacije.
 • Izdelava pravne analize o primerih dobre prakse za izvajanje SEA in EIA direktive in priprava besedila »Price of Justice«  za slovenska sodišča v smislu okoljskih postopkov, nacionalnega pročila o prenosu in izvajanju Direktive o okoljskem hrupu, izdelava poročila o konceptih in zakonodaji o podnebnih spremembah, priprava besedila »Dostop do sodnega varstva na podlagi nacionalnih poročil o možnosti dostopa do sodnega varstva na področju okolja« za Justice and Environment (2009).
 • Izvedba seminarja »Vključevanje lokalnih pobud in javnosti v postopke urejanja prostora« v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora (2010).
 • Izvedba mednarodne raziskave CIVICUS Civil Society Index 2008/2010 o stanju civilne družbe v Sloveniji (sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo).
 • Priprava procesnega načrta za vključevanje javnosti v pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) v sodelovanju z Regionalnim centerom za okolje za srednjo in vzhodno Evropo – REC, Ljubljana (sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor) (2009).
 • Priprava predlogov in pripomb na implementacijska poročila Aarhuške konvencije za Slovenijo (2005, 2007, 2010, 2013).
 • usposabljanje oziroma “capacity building” za okoljske NVO in javnost (sofinanciranje  Ministrstva za kmetijstvo in okolje: pravna pomoč in svetovanje okoljskim NVO, priprava priročnika za NVO “Pravna sredstva na področju varstva okolja” , izvedba delavnic “Vključevanje lokalnih pobud in javnosti v postopke urejanja prostora” in “Od načrtovanja do obratovanja – pravna sredstva in sodelovanje javnosti” (2009-2010).
 • Sodelovanje v projektu Mreže za prostor –  pravno svetovanje, zakonodajne pobude, oblikovanje pripomb na predpise in izvedba izobraževanj za člane mreže in NVO s področja urejanja prostora (2010-2019).
 • Sodelovanje v projektu mreže Plan B za Slovenijo – pravno svetovanje, zakonodajne pobude, oblikovanje pripomb na predpise in izvedba izobraževanj za člane mreže in NVO s področja varstva okolja (2010-2019).
 • Izdelava pravne analize Soča in njeni pritoki za World Wildlife Organisation Austria (2013).
 • Sodelovanje pri izvajanju LIFE + projektov Justice&Environment (2012, 2014, 2016, 2017,2018,2019).
 • Sodelovanje pri vzpostavitvi in izvajanju Okoljske pravne klinike za študente Pravne fakultete v Ljubljani (skupaj s Katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) (od 2012 dalje).
 • Projekt Zagovorniki okolja: PIC je v sodelovanju s partnerjema Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj postavil mrežo zagovornikov za področje varstva okolja in urejanja prostora v podporo nevladnim organizacijam (2014-2015).
 • Sodelovanje v projektu skupnostno upravljanje z življenjskimi viri,  katerega namen je bil prispevati k prehodu v nizkoogljično družbo s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnih okoljih.  (2016) Več.
TOP