Človekove pravice so ena od temeljnih vrednot EU, ki jih med drugim ščiti Listina EU.

Kako visoko na lestvici prioritet bodo človekove pravice v prihodnje, je odvisno od tega, kateri kandidati oz. kandidatke bodo izvoljeni. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

 Avtorica ilustracije: Dorottya Kranicz/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.