Vrednota enakosti, ena od temeljnih vrednot EU, vključuje enakost pred zakonom, prepoved diskriminacije, kulturno, versko in jezikovno raznolikost, enakost žensk in moških, pravice otrok in starejših ter vključenost oseb z oviranostjo. V Listini EU ji je posvečeno  posebno poglavje.

Bo enakost še naprej ključna vrednota EU? Kaj bo pomenila v praksi? 9. junija je izbira o tem tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

Avtorica ilustracije: Julija Savicke/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.