Med temeljne vrednote EU Listina EU o temeljnih pravicah uvršča tudi svobodo misli, vesti in vere, svobodo zbiranja in združevanja ter spoštovanje zasebnega življenja. Pomembna je tudi svoboda gibanja, ki omogoča, da se državljani držav EU lahko prosto gibajo po Uniji.

Kako pomembna vrednota bodo navedene svoboščine v prihodnje, bo odvisno tudi od izida evropskih volitev. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

Avtor ilustracije: Teo Georgiev

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.