Verjamemo, da je za boljšo kakovost življenja potrebno učinkovito varovati temeljne človekove pravice, zato pomagamo posameznikom in ranljivim skupinam kot so invalidi, brezposelni, osebe s težavami v duševnem zdravju,otroci, žrtve nasilja v družini, žrtve trgovine z ljudmi, socialno šibkejši, starejši in drugi.

Naš cilj je okrepiti dostop do socialne pravičnosti, zagotoviti spoštovanje dostojanstva in načela enakosti vseh posameznikov.  V ta namen nudimo  pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, pripravljamo  pravna mnenjain analize ter sodelujemo v postopkih priprave in spreminjanja predpisov, politik, praks. Glas najranljivejših posredujemo institucijam, ki lahko vplivajo na njihova življenja, zato da bi dosegli večjo socialno pravičnost. Za doseganje trajnih sprememb vlagamo tudi pravna sredstva, ki oblikujejo pomembno sodno prakso na področju varstva človekovih pravic.

Zavzemamo se za nediskriminatorno obravnavanje invalidov in sistemsko izboljševanje njihovega položaja pri vključevanju v vsa področja družbenega življenja, zato v partnerstvu s krovnimi invalidskimi in drugimi nevladnimi organizacijami izvajamo brezplačno pravno svetovanje za njihove člane in druge invalide, ki obsega tako svetovanje, kot tudi vlaganje pravnih sredstev in pomoč ter podporo v upravnih in sodnih postopki:

  • Zveza delovnih invalidov Slovenije
  • Društvo revmatikov Slovenije
  • Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
  • Društvo za KVČB
  • Društvo Altra
  • Zveza gluhihin naglušnih Slovenije

Naše aktivnosti  razširjamo tudi na mednarodno raven;  v sodelovanju z mednarodno organizacijo Validity Foundation- center za zagovorništvo na področju duševnega zdravja, – izvajamo strateško litigacijo (pravdanje) na področju pravic oseb s težavami v duševnem zdravju.

Prizadevamo si, da bi do prvega brezplačnega pravnega nasveta lahko dostopalo čim več ljudi v Sloveniji, saj hiter in administrativno nezahteven dostop do pravne pomoči rešuje nekatera življenjsko pomembna vprašanja, zato v sodelovanju z več slovenskimi občinami (Medvode, Dol pri Ljubljani, Trebnje…) organiziramo brezplačno pravno pomoč za občane. V Ljubljani pa nudimo brezplačno pravno svetovanje najemnikom z območja MOL.

Posebno skrb namenjamo otrokom, njihovem položaju in varstvu njihovih pravic. Smo člani Sveta Vlade RS za otroke in družine, člani medresorske delovne skupine za pripravo sistemske rešitve za nastanitev in oskrbo otrok brez spremstva, člani evropske mreže na področju otrok – EUROCHILD in člani središča ZIPOM.

Za potrebe Sveta Evrope izvajamo tutorstvo pravnih strokovnjakov na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini (program HELP). Uspešno smo zagovarjali ratifikacijo Konvencije Sveta o preprečevanju nasiljanad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulski konvenciji) in opcijskega protokola h Konvenciji o pravicah otroka, ki odpira nove pravne poti do varstva njihovih pravic. Smo člani delovne skupine za pripravo Programa za otroke,Resolucije o preprečevanju nasilja v družini in skupine za spremljanje implementacije Istanbulske konvencije v Sloveniji.

Direktorica PIC je nadomestna članica Upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice (FRA) in mednarodne organizacije za zaščito zagovornikov človekovih pravic International Service for Human Rights.