Projekt Zagovorniki okolja – Za podnebje traja od oktobra 2019 do konca aprila 2021 in ga financira Eko sklad iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Projekt je nadgradnja projekta Zagovorniki okolja, ki ga je Eko sklad sofinanciral od 1.4.2018 do 31.1.2019. Naslavlja problem šibke implementacije sistema varstva okolja, problematiko presoj vplivov na okolje z vidika vplivov na podnebje (CPVO in PVO), ki se niso prilagodile zahtevam Pariškega sporazuma, so pa ključne za usmerjanje k nizkoogljični družbi ter problem deficita znanja pravnikov o varstvu okolja, posebej glede podnebja.

Problem šibke implementacije sistema varstva okolja PIC že vseskozi naslavlja z uveljavljanjem Aarhuške konvencije, Dobro artikuliran glas uveljavljana pravic varstva okolja, narave in prostora vodi k boljšemu izvajanju zakonodaje in posledično boljšemu stanju okolja. V okviru skupine Zagovornikov okolja, je ob podpori Eko sklada v letu 2018 začela z delovanjem Zelena svetovalnica, ki je omogočila brezplačne pravne nasvete vsem, ki se srečujejo s problemi onesnaženosti in nezakonitih ravnanj v okolju. Svetovalnica je bila zelo dobro sprejeta, brezplačnost pa je ključna za dostopnost.

Presoje vplivov so pomembno orodje za okoljsko/podnebno vzdržno usmerjanje družbenih aktivnosti. Problem neustreznih presoj vplivov (CPNO in PVO), posebej strateških planov, z vidika presoj vplivov na podnebje, PIC zaznava že dalj časa. Točka presoj vplivov na podnebje postaja ključna po sprejemu Pariškega sporazuma in terja zaostritev teh vendar se to niti na ravni EU usmeritev, niti v okviru RS še ni zgodilo.

Nivo ozaveščenosti in znanja pravnikov glede varstva okolja in urejanja prostora, je še veno nizek, glede podnebne problematike pa ga skoraj ni. Pravniki (so)ustvarjajo in izvajajo strateške dokumente in predpise v praksi in tako pomembno vplivajo na vsebino, mora na horizontalni ravni postati bolj podnebju naklonjena.

Projekt zato navedene probleme naslavlja z:

– nadaljevanjem brezplačne Zelene svetovalnice s poudarkom na osveščanju glede ukrepov in varstva glede podnebnih sprememb na spletni strani Zagovorniki okolja za NVO, CI in prizadete posameznike;

– izdelavo priporočil za strateške presoje in presoje vplivov na okolje z vidika vplivov na podnebje na podlagi primerjalne analize stanja za izdelovalci poročil, odločevalce o presojah, NVO, CI in javnosti;

oblikovanjem enostavnega (spletnega) pripomočka za hitro (strateško) presojo vplivov planov in aktivnosti na podnebje namenjen osveščanju javne uprave, občin, širše javnosti.

– usposabljanje pravnikov za reševanje problemov podnebnih sprememb: izvedbo usposabljanj o ukrepih in varstvu glede podnebnih sprememb za študente prava, druge pravnike.